بازگشت دوباره گلآرا و محرابی به تیم ملی بوكس

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

فروتن گلآرا و ســجاد محرابی، ملیپوشــان باتجربه تیم ملی بوکــس چندی پیش در اعتراض به شــرایط و امکانــات اردویی تیــم ملی بوکس و همچنین مشــکات مالی، اردوی تیم ملی را ترک کردنــد. با توجه به این اقدام به نظر میرســید که دیگر این دو بوکسور شانســی بــرای همراهی تیم ملــی برای حضــور در بازیهای آســیایی جاکارتا نداشته باشند و حتی گلآرا از احتمال خداحافظی اجباری خود از تیم ملی خبر داده بود.

بعد از این اتفاق در روزهای گذشته جلسهای میان میان اکبر احدی و ایــن دو ملیپوش برگزار شد و ســرمربی تیم ملی با بازگشت مجدد آنها به

اردوی تیم ملی موافقت کرد. در این جلســه مقرر شده اســت تا کادر فنی تیم ملی یک بار دیگر این فرصــت را در اختیار آنها قــرار داده تا با حضور در اردوی تیــم ملــی و برگزاری رقابتهــای انتخابی شانس خود را برای همراهی تیم ملی در بازیهای آسیایی امتحان کنند.

بر اســاس تصمیم جدیــد کادرفنی تیم ملی این دو بازیکن قرار است 12 خردادماه با حضور در اردوی تیــم ملی در چند روز و مانند یک تورنمنت به رقابــت با رقبای خود بــه بپردازند و در صورت برتری این شــانس را داشته باشند تا در کنار سایر ملیپوشان به تمرین و آمادهسازی خود بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.