احدی: همچنان به دنبال 7 سهمیه بازیهای آسیایی هستیم

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

اکبــر احــدی در خصوص شــرایط تیم ملی بوکس اظهار داشــت: در حال حاضر تمرینات تیم ملی بوکس تعطیل اســت و قرار است پس از چند روز اســتراحت از 8 خردادماه مجــددا دور جدید تمرینات تیــم ملی آغاز و تا حضــور در تورنمنت مغولستان ادامه داشته باشد.

وی در خصــوص حضور تیم ملی در تورنمنت مغولســتان گفــت: قــرار اســت 28 خردادماه در تورنمنت مغولستان شــرکت کنیم و بعد از آن در صورت فراهم شــدن شــرایط در تورنمنت تایلند نیز حضور داشــته باشیم. تورنمنت تایلند به فاصله چند روز از مســابقات مغولستان برگزار خواهد شد و در صورتی که امکان پرواز مســتقیم از این کشور به تایلند وجود داشته باشــد، در این مسابقات نیز حضــور پیدا خواهیم کرد اما بــاز هم همه چیز به تصمیم مسووالن فدراسیون بستگی دارد.

سرمربی تیم ملی بوکس در خصوص وضعیت سهمیههای بوکس در بازیهای آسیایی عنوان کرد: ما همچنان در تاش هستیم تا با 7 بوکسور در این مسابقات حضور داشته باشــیم و باز هم قرار است در این خصوص جلساتی میان مسئوالن فدراسیون بوکــس و کمیته ملــی المپیک برگزار شــود. در صورت عــدم تغییر تصمیم کمیتــه ملی المپیک، شــانس امید احمدی صفــا در وزن ۹4- کیلوگرم و ســجاد کاظمزاده در وزن ۹۶- کیلوگرم بیشــتر از بقیــه و تا حــدودی قطعی اســت. البته باز هم احتمال تغییر تصمیم بر اســاس عملکرد بازیکنان وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.