اریکسون:زندگیخصوصیامآبرویمرابرد!

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

اســون گوران اریکســون اولین ســرمربی خارجی تیم ملی انگلیس که حاال 70 ساله اســت، سال 2001 وقتی که در فوتبال ایتالیا شناسایی و استخدام شد، گزینه چندان مطرح و سرشناسی نبود. این مرد ســوئدی در تمام سه تورنمنت مهمی که هدایت تیم ملی انگلیس را برعهده داشت - جامهای جهانی 2002 و 2006 و یورو 2004 - سهشــیر را به مرحله یک هشتم نهایی رساند. او اما در دوران مربیگــریاش در این تیم بابــت دو چیز مورد انتقاد قرار گرفت که مورد دوم به نوعی نابودگر حرفهاش هم شــد. مورد اول رویکــرد بیش از اندازه محافظهکارانه او در زمین بازی بود و دومی روابط جنجالیاش با ســه زن که سروصدای زیادی به راه انداخت. افشــاگریهایی که درباره زندگی شخصی اریکسون صورت گرفت و اظهاراتــی که او درســت پیش از جام جهانــی 2006 در حضور یک گزارشــگر مخفی درباره زندگی شــخصی پرحاشیهاش مطرح کرد، ضربه ســنگینی به اعتبار این مرد ســوئدی وارد و در نهایت او را بــه ترک تیم ملی انگلیس مجاب کــرد: من فکر میکردم که برای هدایت تیم ملی انگلیس آمادهام، اما واقعیت این اســت که به خاطر مســائلی که در خارج از فوتبال داشتم و به خاطر زندگیای شــخصیام، آمادگی هدایت این تیم را نداشتم. این برای من مایه افتخار نیســت که همه هواداران نام سه فردی را که در گذشته با آنها ارتباط داشتم، میدانند. فکر نمیکنم که این مسئله به نتایجی کــه من در زمین فوتبــال میگرفتم ضربه زده باشــد اما بله، فکر میکنــم که این اتفاقات در خارج از زمیــن فوتبال آبروی مرا برد. زندگی شــخصی من در انگلیس خیلی شخصی نبود. سال 2002 زمانی که خبر رابطه من با یکی از ســه نامزدم همه جا پخش شد، حیــران مانده بودم که چــرا باید به بازیکنانم دربــاره این موضوع توضیــح بدهم. آن مســئله هیچ ربطی به فوتبال نداشــت، اما من ســرمربی آنها بودم و ما قرار بود به جام جهانی برویم. به آنها گفتم متأســفم، اما یکی از بازیکنان بلند شد و گفت سرمربی به انگلیس خوش آمدی. همانجا ماجرا تمام شــد. من احساس خوبی داشتم، چون داستان تمام شد.

اریکســون میگوید که هنوز حســرت باالتر نرفتن تیم ملی انگلیس در جام جهانی 2006 را میخورد. آن ســال انگلیس جزو مدعیــان قهرمانی بود و در مرحله یــک چهارم نهایی هم در حالی حذف شد و به خانه برگشت که هیچ یک از بازیهایش را در جریان وقتهــای معمول و اضافی نباخته بود: من هنوز هم قبول دارم که ما در جام جهانی 2002 و یورو 2004 پتانسیل قهرمانی نداشتیم، اما در جام جهانی 2006 میتوانستیم قهرمان شویم و باید قهرمان میشــدیم. در بازی مقابل پرتغال ما بعد از اخراج رونی یک ساعت 10 نفره بازی کردیم. بعد از مسابقه یادم هست که چنین جملهای گفتم این پسر جوان را نکشید (اشاره به رونی). شما به او نیاز دارید. اگر بخواهید میتوانید مرا بکشید چون دیگر به من نیاز ندارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.