اولینپیشنهاداماراتیهابرایخریدمیالن

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

نشــریه رپوبلیکا گزارش داده که یونگ هونگ لی پیشــنهاد 450 میلیون یورویی که از سوی یکی از شیوخ اماراتی به نام محمد الفالسی برای فروش باشــگاه میالن دریافــت کرده را نپذیرفته اســت. از قرار معلوم یونگ هونگ لی، هان لی، لو بو و ژو رنشــو، اعضای هیئت مدیر باشــگاه گفتهاند که به پیشنهادهای زیر 750 میلیون یورو برای فروش میالن گوش نمیکنند. در نتیجه، مارکو فاســونه مدیرعامل باشگاه روز گذشته با مارکو پاتوانو و پائولو اسکارونی، دو تن دیگر از مقامات باشگاه جلســهای برگزار کرده تا راههای قانونی خارج کردن مالکیت باشگاه از دســت چینیها را پیدا کنند. به این ترتیب به نظر میرســد که اوضاع باشــگاه میالن با ایجاد دودســتگی در ســطح مدیریتی بیش از پیش آشفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.