کاسمیرو:بارونالدوشرطبستمکه دررئالمیماند

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

کاسمیرو، هافبک رئال مادرید ابراز اطمینان کرد که رونالدو در رئال مادرید خواهد ماند و جمع سپیدپوشــان را ترک نخواهد کرد. قهرمانی رئال در چمپیونزلیگ، زیر ســایه مصاحبه رونالــدو در پایان بازی قرار گرفت که اعالم کرد شــاید در تابســتان از رئال مادرید جدا شود.: من با رونالدو شــرط بسته ام. شرط بستم که او در تیم ما میماند. هر سال روزنامه ها مینویســند که چه کسی میآید و چه کسی میرود. شکی نیســت که نیمار، هازارد و لواندوفســکی بازیکنان با کیفیتی هستند. رئال همیشــه از حضور آنها اســتقبال میکند زیرا بازیکنان با کیفیتی هســتند ولی چیزی کــه از رونالدو میخواهیم، عملکردی اســت که در حال حاضر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.