زیدانبهقولشعملکرد

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

با پیروزی رئال مادرید مقابل لیورپول، زین الدین زیدان، ســرمربی رئــال، بــار دیگر به قولی کــه داده بود وفــادار ماند. پیــش از فینال، کمپانی آدیداس ویدیویی منتشــر کرده بود کــه در آن، بکام و زیدان کنار یکدیگر نشســته بودند و درباره فوتبال گذشــته و حال و اتفاقاتی که در حال حاضر در جریان اســت صحبــت میکردند. بکام در ابتدا از زیدان تعریف کرد و او را بازیکنی اســتثنایی خواند و همچنین از دوران مربی گری اش نیز تمجید کرد. او همچنین از زیدان درخواســت کرد که در فینال چمپیونزلیگ، لیورپول را شکســت دهنــد. زیدان نیز به این قول خود وفــادار ماند و با پیروزی 1-3 مقابل لیورپول، ســومین قهرمانی پیاپی در چمپیونزلیگ را کســب کرد و مانع رسیدن لیورپول به قهرمانی شــد. بــکام نیز پس از بازی، با انتشــار عکســی از زیدان تقدیر کرد و نوشت: رئیس!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.