خوشبینیمصریهابهحضورصالح درجامجهانی

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

فدراســیون فوتبال مصر اعالم کرد مصدومیت محمد صالح، ستاره لیورپول، به اندازه ای که در ابتدا تصور می شــد، بد نیست. رسانه های انگلیســی خیلی زود اعالم کردند که این ستاره مصری، جام جهانی را از دســت خواهد داد و در پایان بازی هــم یورگن کلوپ اعالم کرد که مصدومیت او، واقعا جدی است. اما توئیتر رسمی فدراسیون فوتبال مصر اعالم کرد که پزشــک تیم ملی این کشور با مسئوالن لیورپول صحبت کرده و مشخص شده که شانه این بازیکن دچار شکستگی نشده و تنها از ناحیه لیگامنت آسیب دیده است. در بیانیه این فدراسیون آمده است: مسئوالن لیورپول اعالم کردند که معاینات ایکس ری انجام شده، نشان داد که مصدومیت، یک کشــیدگی در مفصل شانه اوست. دکتر ابو عال اظهار خوش بینی کرد که با توجه به این تشخیص، صالح بتواند در جام جهانی بازی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.