احتمالحضور ونگردرلیگژاپن

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال در اندیشه بازگشت به ژاپن برای ادامه مربی گری است. سرمربی 68 ساله تصمیم گرفت آرسنال را پس از دو دهه حضور در آن ترک کند و جای او را اونای امری، سرمربی سابق پاری سن ژرمن پرخواهد کرد. پس از اینکه ونگر تایید کرد میخواهد در دنیای فوتبال باقی بماند، پیشنهادات زیادی برای او از اروپا و آمریکا ارائه شده است. با این حال، ونگر این فرصت را دارد که در ژاپن نیز سرمربی گری کند، کشوری که او یک فصل در آن حضور داشت و سرمربی گری باشگاه ناگویا گرامپوس را برعهده گرفته بود و توانست با این تیم، جام امپراطور و سوپرکاپ ژاپنراازآنخودکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.