راموس:حاالمایکتیمافسانه ایهستیم

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

کریســتیانو رونالدو پس از فتح دوباره لیگ قهرمانان اروپا با رئال مادرید، صحبت هایی به زبان آورد که باعث نگرانی هواداران این باشــگاه شــد. حرف های فوق ستاره پرتغالی بوی جدایی می داد و حاال ســرخیو راموس اعالم کرد رونالدو جایی بهتر از رئال مادرید پیدا نمی کند: وقتی فصل تمام شد، رونالدو به طور واضــح در این مورد توضیح خواهد داد و شفاف ســازی خواهد کرد. او جایی بهتر از اینجا پیــدا نمی کند! نتیجه کامال ســزاوارانه حاصل شد و گل های بیل، نشان و عالمت یک دوره تاریخی در مادرید است. بسیار خوشــحال هستیم؛ همه باید برای دســتاوردی که تاکنون به آن رسیده ایم، ارزش زیادی قائل شــوند. می دانستیم که بازی ســختی در انتظار ماست؛ این تیم نشان داد که هنوز تشــنه قهرمانی است و تمایل زیادی برای فتح جام دارد؛ حاال ما یک تیم افسانه ای هستیم. با هرکسی باید مطابق با دســتاوردهایش، برخورد کرد بنابراین ما شایسته تقدیر و احترام فراوان هستیم. می دانستیم که چطور تاکتیک های لیورپول را خنثی کرده و البته بازی خودمان را در زمین پیاده کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.