کریمبنزماچهارمینگلزن برترتاریخاروپاشد

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

گل حساســی که کریم بنزمــا در مقابل لیورپول به ثمر رســاند، تعداد گل هایش را در لیگ قهرمانان اروپا به عدد 56 رساند. در جریان برد 1-3 رئال مادرید مقابل لیورپول، کریم بنزما با تیزهوشی موفق شــد گل اول لوس بالنکوس را وارد دروازه قرمزهــا کنــد. بنزمــا با گلی که وارد دروازه حریــف کرد تعــداد گل هایش در لیــگ قهرمانان اروپا را به عدد 56 رســاند و در کنار رود فن نیســتلروی مشترکاً در رده چهارم بهترین گلزنــان لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت. کریستیانو رونالدو ،)120( لیونل مسی )100( و رائول گونزالس )71( ســه گلزن برتر تاریخ لیگ قهرمانان اروپا هســتند. همچنین این 44 امین گل بنزما برای رئال مادریــد در لیگ قهرمانان اروپا بود و فقط ســه بازیکن فــوق الذکر موفق شــده اند، گل های بیشــتری برای یک باشگاه در لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رســانند. از سویی بنزما به اولین بازیکن فرانسوی از فصل -2002 2001 بدل شــد که موفق بــه گلزنی در فینال لیگ قهرمانان اروپا می شــود. پیش از این زین الدیــن زیدان به آخرین بازیکن فرانســوی بدل شده بود که در فینال لیگ قهرمانان اروپا موفق به گلزنی می شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.