کلوپ:درگیریراموسوصالحمثلکشتیبود

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

یورگــن کلوپ، ســرمربی لیورپول، صحنه برخورد راموس و محمد صالح را با کشتی مقایسه کرد و به انتقــاد از کاپیتان رئال پرداخــت. پس از بیــرون رفتن صالح، ســرعت حمالت لیورپول افت کرد و رئال توانســت برتری را در دســت بگیــرد و در نهایت نیز شــاگردان زیدان، 1-3 پیروز شــدند: به رئــال مادرید تبریک میگویــم، فرامــوش نکنیم که اینجا فینــال چمپیونزلیگ بود. البته کــه آن درگیــری، لحظه مهمی در بــازی بود. میدانم که پس از شکســت، وقتــی چنین صحبتهایــی مطرح میکنید، انگار که به دنبال بهانــه میگردید ولی برخورد دو بازیکن خیلی سخت بود. انگار که یک صحنه کشتی را دیدیم و متاسفانه محمد بدشانس بود که مصدوم شــد. پس از مصدومیت صالح، همه شوکه شده بودیم و تیم کمی افت کرد. ولی لحظه های تاثیر گذار دیگر فرا رسید، از جمله گلها که خیلی عجیب بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.