محمودخوردبين:كسیبا۰۳تومانبهدروازهبهشتنمیرسد

باورنمیكردمقهرمانشویم

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس كه از نخبه ترين مردان تاريخ فوتبال پرسپوليس بوده و هست و ركورد 50 سال حضور او در تيم پرســپوليس با عناوين مختلف در تاريخ ورزش حرفه ای او و فوتبــال ايران به صورت ركوردی ماندگار و پايدار مانده اســت از ليگ اول حرفه ای خاطراتی شيرين دارد . خاطرات او را در اين سال با هم مرور می كنيم:

‌محمود‌خان‌۶1ســال‌از‌مسابقات‌ليگ‌اول‌ حرف ‌های‌گذشته‌است‌و‌در‌اين‌دوران‌پرسپوليس‌ پر‌از‌فراز‌ونشيب‌بوده‌است،‌از‌آن‌بازی‌بگوييد؟ پرسپوليس آن روز پر از خاطره بود و نكته قابل توجه اين مســابقه كيفيت پايين ليگ در دور اول بود اما ما كه بازيكنانی مثل گل محمدی و مهدوی كيا و رافت و عابدزاده را از دســت داده بوديم فكر نمی كرديم قهرمان مسابقات شويم .

‌از‌اول‌فصل‌هم‌فكر‌نمی‌كرديد‌قهرمان‌شويم. البته ابتدای ليگ استقالل خوب نبود و پاس از همه بهتر بــود اما در ادامــه كار من فكر می كردم هــم تيم پاس و هم اســتقالل از ما باالتر باشــد و ما حتی فكر نمی كرديم در روز آخر تيم اســتقالل برابر ملوان بازنده شود اما خدا را شكر اين اتفاق رخ داد .

‌همان‌سالی‌بود‌كه‌برای‌شما‌۰۳‌ميليون‌سند‌

درست‌كردند‌اما‌تنها‌۵‌ميليون‌به‌شما‌دادند‌. ول كن گذشته ها گذشــته و اين03 ميليون ها كسی را به بهشت نبرده است!

‌شما‌در‌اين‌ســال‌بيشتر‌از‌همه‌قهرمانی‌ها‌ خوشحال‌بوديد‌يا‌با‌قهرمانی‌های‌۲‌سال‌اخير؟ راستش در سال 78 بيش از هميشه خوشحال بودم چون قهرمانی را در شــرايطی ســخت و عجيب به دست آورديم و تاريخ برای ما بســيار رويايی بود همان بازی كه سپاهان را در دقيقه 78 برديم .

‌برگرديم‌به‌سال‌۰۸‌وسوال‌اين‌كه‌به‌نظر‌شما‌ در‌آن‌سال‌بهترين‌های‌پرسپوليس‌چه‌كسانی‌ بودند؟ در دفاع انصاريان، در خط ميانی حميد استيلی وكاويانپور و در خط حمله آن ســال سهراب انتظاری بيشتر از همه به ما كمك كرد. ‌‌در‌بين‌مديران‌تيم‌در‌همه‌سا ‌لهای‌حضورتان‌ تعامل‌و‌اعتماد‌كداميك‌به‌شما‌بيشتر‌بود؟ آقايان عابدينی و كاشــانی نه تنهــا در دوران حضورم در تيم به عنوان سرپرســت بهتر از هميشه رفتار وتعامل داشتند كه همين حاال هم كه از ميدان ها دور هســتيم هم همان گونه رفتار كرده و هميشــه از آنها ممنونم و خوشــحالم كه دوران خوبی را در كنار اين عزيزان داشته ام .

‌شرايط‌اين‌روزهای‌تيم‌پرسپوليس‌را‌چطور‌ تحليل‌می‌كنيد‌؟تصور‌داريد‌كه‌اين‌تيم‌قهرمان‌ شود؟ كار برای ســال آينده خيلی ســخت است اما چندان هم تصور نكنيد كه تيم های ديگر قوی هستند و ليگ را تكان می دهند ،كسانی كه حاال از قهرمانی حرف می زنند در واقع خواب قهرمانی می بينند .

‌محمود‌خان‌بعد‌از‌۰۵سال‌در‌كنار‌تيم‌بودن‌ اين‌روزها‌برا ‌یتان‌استراحت‌راحتی‌است‌نه؟ بلــه صددرصد اما 05ســال در كنار يك تيــم بودن هم خودتان بايد باور داشته باشيد كه كار راحتی هم نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.