احتمالهمکاریدوبارهشجاعیباآ.ا.ک

Piroozi - - لــــــژیونرها -

مارینــوس اوزوندیــس ســرمربی ســابق پانیونیــوس و کنونی پاناتینایکوس قرار اســت فصل آینده زمــام هدایت تیم آ.اک یونان را برعهده بگیرد. این سرمربی که فصل گذشته چندین بار تالش کرد تا مسعود شــجاعی را از پانیونیوس به پاناتینایکوس بیاورد با آمدنش به آ.اک بدون شک روی شجاعی حساب باز خواهد کرد. البته قرارداد شجاعی قبل از آمدن اوزوندیس با آ.اک به پایان میرسد و این احتمال وجود دارد که آ.اک دســت به کار شــود و با شــجاعی تمدید کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.