تمجید لوچسکو از بازی با شاگردان کارلوس کیروش

Piroozi - - لــــــژیونرها -

میرشــا لوچســکو به تمجید از تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و بازی با شــاگردان کیروش را دیداری دشــوار برای ترکیهایها دانست. میرشــا لوچسکو سرمربی تیم ملی ترکیه درباره بازی دوســتانه با تیم ملی ایران گفت: بازی ســختی با تیم قدرتمند ایران در پیــش داریم و در روزهــای قبل، تمرین های خوبی برگزار کردیم تا با قدرت برای این دیدار آماده شــویم. ایران تیمی قدرتمند و خوب است و سازماندهی باالیی دارد. کیروش ســالها در ایران بوده و توانســته افکار خود را در این تیم پیاده کند. بازیهای ایران را بررســی کردیم و می دانیم که قدرت دفاعی تیم ملی ایران باالســت. از نظر من دیدار با ایران دیداری بسیار جدی برای ما محسوب می شود. او در ادامه صحبت های خود گفت: مــا ترکیب جوانی را برای این دیدار و بازی با روســیه و تونس به تیم ملی دعوت کردیم که بعضی از بازیکنان متولد 1994 به بعد هستند و این نشان از ظرفیتی است که فوتبال ترکیه دارد. ما باید به آینده امیدوار باشــیم و انتظار داشــته باشیم بازیکنان جوانی که در تیم ملی ترکیه هستند بتوانند تا سالها تیم ملی را به خوبی همراهی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.