ایران - ترکیه؛ جدال با حریف جا مانده از جام جهانی

Piroozi - - لــــــژیونرها -

فوتبال ملی و باشگاهی ترکیه در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته با این حال این همســایه فوتبالی قدرتمند اکنون در جام جهانی حضور ندارد ولی فوتبال ایران یکی از 32 تیم برتر دنیاســت. همین مساله شــاید اهمیت کار تیم ملی و کارلوس کیروش را آشــکارتر کند. ملی پوشان ایرانی در حالی در جام جهانی حضور دارند که نه تنها ترکیه بلکه ایتالیا هم حضور ندارد! یوزپلنگان ایرانی البته در یکی از دشــوارترین گروههای جام جهانی با تیمهای اســپانیا، پرتغال و مراکش همگروه هستند و حتی خوشبینترین هوادار فوتبال ایران بــه صعود از این گروه فکر نمیکند اما کیــروش در آخرین مصاحبههایش ضمــن اعــالم خبر جدایی از تیم ملی ایران با اعتماد بــه نفس گفت که هدفش صعود از این گروه است! ترکیه اکنون خودش را برای حضور قدرتمند در جام ملتهای اروپا آماده میکنــد، در بازی با ایران خیلی بیانگیزه نیســت هرچند بازیکنان سرشناســی از جمله عبدالکادیر عمر و ولکان باباجان به دلیل مصدومیت شاید مقابل ایران غایب باشند. با این حال مسابقه ایران و ترکیه جذابیت زیادی برای فوتبالدوستان هر 2 کشور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.