بازیایرانولیتوانیپشتدرهایبسته

Piroozi - - لــــــژیونرها -

تیم ملی فوتبال ایران به عنوان اولین تیم برای حضور در جام جهانی به روسیه خواهد رفت تا در کمپ خود در مسکو اسکان گزیند. شاگردان کارلوس کیروش قرار است یک دیدار دوستانه برابر لیتوانی در ورزشگاه دینامو مسکو برگزار کنند که این دیدار طبق اعالم رسانههای روسی پشت درهای بسته برگزار خواهد شد و هیچ کدام از هواداران و رسانهها نمیتوانند از آن دیدن کنند. شــاگردان کیروش بعد از بازی امشــب (دوشنبه) با ترکیه که ســاعت 22:45 برگزار میشــود، قرار بود یک دیــدار هم با تیم ملی فوتبال یونان داشــته باشــند که بنا بر این گزارش، مشخص نیست این مســابقه برگزار شــود یا خیر. آخرین دیدار دوســتانه تیــم ملی فوتبال ایــران پیــش از رویارویی با مراکــش در جام جهانی فوتبــال با لیتوانی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.