استارتدوباره کاپیتانبعداز4ماه

Piroozi - - لــــــژیونرها -

کاپیتــان تیم ملی فوتبال ایــران کــه مصدومیت ســختی را پشــت سر گذاشته، احتماال فردا بعد از ۴ مــاه دوری به میدان خواهد رفت.

که در نقــل و انتقاالت زمســتانی به باشــگاه ناتینگهام فارست در لیگ دسته اول انگلیس پیوسته بود، بعد از چند بازی دچار مصدومیت شدیدی شد. از همان ابتدا مشخص بود که این مصدومیت ممکن است حضور کاپیتــان تیم ملی ایران را در جام جهانی با اماواگر روبرو کند. با این حال کارلوس کیروش تدابیر ویژه ای برای آماده ســازی اشــکان دژآگه اندیشید و از او دعوت کرد زیر نظر بدنساز تیم ملی به صورت اختصاصی تمرین کند. دژآگه که در تمرینات تیم ملی در تهــران به صورت اختصاصی تمرین می کرد، در ترکیه پا به توپ شد تا امیدها برای حضورش در جام جهانی زنده شود. حاال بعد از گذشت نزدیک به ۴ ماه باید دید کارلوس کیروش بــه کاپیتان تیم خود در بازی مقابل ترکیه میدان مــی دهد و میزان آمادگی او را می سنجد یا همچنان قصد ندارد روی دژاگه ریسک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.