بازیدوسر باختآبیها

پیشنهاد یک میلیون دالری بهتیام دردسر میشود

Piroozi - - شهرستــــا ‌نها - maryam@piroozidaily.ir مریم‌سرخوش ‪maryam sarkhosh‬

مســووالن اســتقالل تالش زیادی کردند تا مهاجم سنگالی فصل گذشــته را پــای میز تمدید قرارداد بکشــانند امــا تیام در جدیدترین صحبتهایش مطرح کــرده که به دلیل حضور در تیم ملی ســنگال و مسایل خانوادگی نمیتواند به جمع آبی ها برگردد. تــالش آبیها برای حفــظ تیام در حالی رقم خورد که پیشــنهاد مالی مدیرعامل اســتقالل به این بازیکن یــک میلیون دالر بود و عــالوه بر آن پاداش ویژه کســب نتیجه در هر بــازی و صعود به مرحله نیمهنهایی و فینال لیگ قهرمانان آســیا هم در این بســته پیشــنهادی وجود داشت. امری که بیشک استقالل را در ادامه راه برای تمدید قرارداد با دیگر بازیکنانی که سری در میان سرها دارند

و حضورشــان برای استقالل مهم اســت، خالی از مشکل نخواهد بود. بیشــک پیشنهاد یک میلیون دالری و وعده پاداشهای کالن توقع ســایر بازیکنان را هم باال میبــرد و در فصل نقلو انتقاالت مســئوالن باشگاه استقالل را با مشــکالت متعددی مواجه خواهد ساخت.

پس از قــرارداد شــفر با اســتقالل، مامهتیــام در حالی به عضویت اســتقالل درآمد که بســیاری از هواداران به این بازیکن خــوش بین نبودند امــا ضعف مهاجمان اســتقالل و گلهایی که تیام در دیدارهای حســاس برای این تیم به ثمر رساند موجب شد که تیام روی ســکوها به محبوبیت خاصی برســد. حاال که تیام به بهانه مشــکالت خانوادگی شما بخوانید پیشــنهاد مالی 3 میلیارد دالری قصد عزیمت به تیمهای عربی را کرده است نباید او را بابت قراردادی که شــرایط مالی بهتری برای او فراهم میکند سرزنش کنند. اما مدیران باشگاه استقالل برای تمدید قرارداد این بازیکنان

رفتارهای احساسی را از خود نشان میدهند که در آیندهای نزدیک مشکالت متعددی را برای این باشگاه و دیگر بازیکنان تیم به وجود خواهد آورد. پیشــنهاد یک میلیون دالری افتخاری و حامی مالی باشگاه به تیام پیشنهادی است که در تاریخ باشگاه استقالل سابقه نداشته است اما مهاجم سابق استقالل حاضر نشد قرارداد امضا کند چون یک میلیون دالر را بدون شرط خواسته و باشگاه استقالل این مبلغ را به ازای آپشنهایی پرداخت میکرد.

بدون شــک، این مســاله میتوانــد توقعات ســایر بازیکنان را هــم باال ببــرد و انتظار قراردادهای ســنگین از باشــگاه را در آنهــا به وجــود بیاورد آن هــم در حالی که نه مســووالن موفق به کســب رضایــت این بازیکن برای تمدید باشــگاه شــدند و نه جــواب قانعکنندهای برای افزایش نــدادن قراردادها و پاداشهای ویــژه به بازیکنــان در صورت صعــود تیم بــه نیمهنهایی و حتی فینال خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.