وزارتورزشمانعنقلوانتقاالتنجومی شود

ریخت و پاش های ادامه دار استقالل و سپاهان ؛

Piroozi - - شهرستــــا ‌نها -

بــا پایان مســابقات باشــگاهی، تیم ها فعالیــت خود را به صــورت غیر رســمی در فصل نقــل و انتقاالت آغــاز کرده اند. همچون ســال های گذشته برخی تیم های متمول و اسمی لیگ بــا ارقام نجومی به دنبــال جذب مربیان و بازیکنان سرشــناس هســتند تا تیم پرســتاره ای را برای فصل بعدی ببندند. باشگاه ســپاهان که فصل گذشــته علیرغم همه هزینه ها تا مرز سقوط پیــش رفت اخیرا با امیری قلعه نوعی مربی فصل گذشــته ذوب آهن قراردادی ســه میلیاردی به امضا رســانده است. گفته می شــود آنها به بهترین پاسور فصل گذشــته لیگ برتر نیز پیشنهاد وسوســه انگیزی را داده اند و در صدد آن هســتند که محســن مســلمان را با 2 میلیارد جذب کنند.کمال کامیابی نیا و کیروش اســتنلی دیگر ستاره هایی هستند که باشــگاه سپاهان به دنبال آنهاســت و این باشــگاه به ظاهر صنعتی باز هم با جیب پر پول وارد رقابت با پرســپولیس شده است. آنها فصل گذشته نیز سعید آقایی بازیکن گســترش فوالد را بــا 1.5 میلیارد تومان از چنگ پرســپولیس خارج کردند و امسال با ســوء استفاده از محرومیت این تیم در پی شــکار ستاره های برانکو هستند.

آشفته بازاری به نام نقل و انتقاالت

البتــه ســپاهان در ایــن بلبشو تنها نیست و استقالل هم در این آشفته بازار که کســی به کسی نیست پا به پــای اصفهانی ها در حال تاخت و تاز است. آبی ها که در 2 فصل اخیــر گرانتریــن تیم لیــگ برتر لقب گرفتنــد، امســال هم با پیشــنهادهای میلیاردی به بازیکنان در صدد بســتن تیمی پرقــدرت برای فصل بعد هســتند. آنها بعد از اینکه فصل گذشــته بــا پرداخت 4 میلیــارد ناقابل بــرای جذب شــجاعیان رکورد نقل و انتقاالت را شکســتند، برای فصل آینده هم چیزی در حدود 7 میلیارد برای نگه داشــتن مهاجم سنگالی خود هزینه خواهند کرد!

بنابــر گفتــه مدیر برنامه هــای تیام مدیران اســتقالل به این بازیکــن برای تمدید قرارداد یــک میلیون و 50 هزار دالر پیشنهاد داده اند و این بازیکن با کمتــر از یــک میلیــون دالر حاضر نیست در استقالل بماند.

هزینه استقالل از بیت المال

ســوال اصلــی این اســت که یک باشگاه دولتی بــا چه اختیــاری و با کدام پشــتوانه مالی به یک بازیکن چنین پیشــنهاد نامتعارفــی را میدهد؟ چرا وزارت ورزش که متولی 2 باشــگاه پرسپولیس و اســتقالل اســت نظارتی بر هزینه های استقالل ندارد؟ بودجه تیمــی برای ایــن همه ریخت و پاش که در آمد آن مشــخص و خروارها بدهی دارد از کجا می آید؟ آیا وزارت ورزش که همواره بر کاهش هزینه های 2 تیم تاکید داشــته حواســش به ریخت و پاش های ادامه دار مدیران اســتقالل هست؟ فصل گذشته آنها با پرداخت های نجومی بازیکنانی همچون پژمان منتظری، مجتبی جباری، داریوش شجاعیان،حســن بیت سعید، ،سجاد شهباززاده و ســرور جپاروف ...و را جذب کردنــد و چیزی هم در حدود 4 میلیــارد تومان بــرای کادرفنی این تیم هزینه شــد و گفته می شــد تیمی که منصوریان در لیگ هفدهم بست گران ترین تیم تاریخ اســتقالل بوده اســت. و البته این منهای هزینه هایی بود کــه آبی ها برای جذب کادر فنی و بازیکنان جدید در میانه های فصل داشتند.

آبروریزی آسیایی گران ترین تیم لیگ

امــا ماحصل ایــن همه هزینه برای اســتقالل جز ســومی در لیــگ برتــر و یــک قهرمانــی پرحــرف و حدیــث در جام حذفــی که با کمک داوران بدســت آمــد چیزی نبــود و البته جدایــی خریدهــای ناکارآمــدی چــون جباری، بیت ســعید و شــهباززاده ای کــه صدهــا میلیون تومــان برای آنهــا هزینه شــده بــود. آنهــا در فصــل شــانزدهم تیــم پرســتاره ای بســته بودنــد و بــا بازیکنانــی ماننــد کاوه رضایــی و بختیار رحمانــی، محمدحســین کنعانــیزادگان، وریا غفــوری و امین حاجمحمــدی و.. میلیــاردی بســتند امــا در لیگ برتــر و جام حذفــی به جامی نرســیدند و در لیگ قهرمانان آســیا متحمل ســنگین تریــن شکســت تاریخ خود شــده و از ایــن رقابت ها حذف شدند.

نقش استقالل و سپاهان در افرایش قیمت بازیکنان

جالب اینجاســت اگر در گذشــته پرداختی ها شفاف نبود و زیر میزی پول هایی جا به جا شــد می شــد، در 2فصل اخیر شــاهدیم که مدیران بدون هیچ ترس و واهمه ای علنا رقم های نجومــی که به مربیان و بازیکنــان پرداخت می کنند را بیان می کنند و یکی مثل نصیرزاده 500 میلیون پرســپولیس را پول آب نبات چوبــی می داند و تابش قرارداد 3میلیــاردی قلعه نویی را نجومی نمی داند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.