واکنشگلمحمدیبهشکایتکاپیتانپرسپولیس

Piroozi - - شهرستــــا ‌نها -

رییس اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در واکنش به صحبتهای کاپیتان پرســپولیس گفت: نکند سید جالل حسینی باور کرده که من مربی تیم نفت هستم که میخواهد از من شــکایت کنــد. رضا گلمحمدی دربــاره صحبتهای سیدجالل حسینی مبنی بر شکایت از او برای پرداخت نشدن طلب بازیکنان باشگاه نفت تهران گفت: ابتدا اجازه میخواهم با کاپیتان با ارزش تیم ملی و باشگاه پرسپولیس یک شوخی کنم، نکند حســینی صحبتهای آن آقا (جهانیان) که گفته بود گلمحمدی را به عنــوان مربی تیم انتخاب کردم را باور کرده و میخواهد از مربی نفت شکایت کند!

وی ادامه داد: این موضوع را شــنیدهام، اما مســوولیتی که در آن کوتاهی کرده باشم به ذهنم نمیرسد. من آمادگی کامــل دارم تا بــا توضیحاتی که میدهــم هرگونه ابهامی را برطرف کنم، ضمن اینکه مشــکل باشگاه نفت بحث مالکیت است. مالکیت این باشــگاه زیر نظر مجمع وزارت نفت است. ما به عنوان اداره کل ورزش و جوانان اســتان تهران کارهای برگــزاری مســابقات و قراردادهــای این باشــگاه را کنترل میکردیم. بحث مطالبات بازیکنان موضوعی اســت که باید مالکیت نفت و مجمع این وزارت را پاسخگو باشند.

رییس اداره کل ورزش و جوانان اســتان تهران تصریح کرد: به شــخصه حاضرم به ســید جالل حســینی و ســایر بازیکنان که از باشــگاه نفت طلبکار هستند کمک کنم تا به مطالباتشان برسند. گلمحمدی در واکنش به این پرسش که چرا طلب بازیکنان فصلهای گذشــته باشگاه نفت پرداخت نمیشــود، گفت: به این دلیل که هنوز واگذاری مالکیت این باشــگاه به آقای فردوســی نهایی و هنوز امضای نهایی برای انتقال این باشگاه انجام نشده است. دلیل این موضوع را باید مجمع وزارت نفت توضیح دهد. تا زمانی که مالکیت به مالک جدید واگذار نشــود تمام بدهیها برعهده مالک قبلی باشگاه اســت. طلبکاران نفت هم باید طلب خود را از مجمع وزارت نفت پیگیری کنند.

وی در خصوص صحبتهایی که در مورد احیای دوباره تیم فوتبال پاس تهران زده میشــود، اظهار داشت: این ایده را به صورت جــدی در تهران پیگیری میکنیم و جلســات زیادی در این خصوص برگــزار کردیم و مراحل پایانی آن را طی میکنیم. فکر میکنم تا پایان ماه رمضان جلســاتی هم با مسووالن ورزش کشور برگزار و این کار را نهایی کنیم. اگر کار به صورت کارشناســی انجام شــود و کار را به مسووالن بسپارند احیای پاس شدنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.