جست و جوی آرزو ها در مشهد به بهانه بازگشت يحیی گل محمدی به لیگ

Piroozi - - صفحه اول - ‪Marjan Golchin‬ marjan@piroozidaily.ir

یحیی گل محمدی مدافع و ســرمربی ســابق تیم پرســپولیس روز 13 خرداد به عنوان سرمربی تیم پدیده مشــهد انتخاب شد رضا مهاجری، ســرمربی سابق تیم پدیــده چندی پیش به تبریز کوچ کــرد و مدیریت تیم تراکتورســازی را برعهده گرفت و خریدهای این روزهای این باشــگاه هم زیر نظر وی انجام می شــود هرچند که تراکتورسازان هنوز سرمربی ندارند و البته اصرار دارند که لیگ هجدهم را با یک ســرمربی نام آشنای خارجی آغاز کنند.

هرچه بود با رفتن مهاجری، حاال یحیی گل محمدی روی نیمکت تیم پدیده می نشــیند و وقتی لیگ جذاب تر می شود که بدانید که بازی نخست پرسپولیس برانکو در فصل آینده با همین پدیده در مشهد برگزار می شود و ســرخ ها در نخســتین گام میهمان تیم گل محمدی خواهند بود.

کارنامهمربیگری-دستیارشهریار صبایقمونخستینتجربه به جای ژوزه!

اولین تجربه مربیگری یحیی در صبا در چند هفته پایانی لیگ هفتم بود که به عنوان مربی موقت جایگزین ضیایی شد. گل محمدی در کارنامه مربیگری خود سابقه حضور در تیمهای نســاجی مازندران و تربیت یزد را نیز دارد . همچنین گل محمدی در یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در تیم راهآهن دستیار علی دایی بوده است.

یحیی گل محمدی ســرمربیگری را درست مانند مربیگــری از تیم صبا آغاز کــرد. او در لیگ دوازدهم به عنوان ســرمربی تیم صبا شروع به کار کرد اما با گذشت تنها 9 هفته از این تیم جدا و راهی پرسپولیس شد.

ســرخ ها فصل را با مانوئل ژوزه معروف، آغاز کرده بودند اما تیم چندان خــوب نتیجه نمی گرفت و یحیی به عنوان مربی به کادر فنی اضافه شد. با پایان نیم فصل اول و رفتــن ناگهانی ژوزه و اتفاقاتی که همه خوب به آن واقف هستند گل محمدی هدایت پرسپولیس را پذیرفت تا قدم در راه بزرگی گذاشــته باشد. نتایج پرسپولیس با گل محمدی در لیگ برتر ســر و سامان گرفت و از دست دادن جام حذفی در ضربات پنالتی مقابل ســپاهان، کاخ آرزوهای یحیی را فرو ریخت و این سرمربی در نهایت 18 اردیبهشت سال 1392 تصمیم به جدایی از پرسپولیس گرفت و استعفا داد.

وقتیگلمحمدینفتیشد...

گل محمدی از نفت تهران، تیمی ساخت که تا چند سال بعد از رفتن او نتایج خوبی می گرفت. او در آغاز فصل سیزدهم هدایت زردپوشان نفت تهران را پذیرفت و با این تیم نتایج بســیار خوبی کسب کرد و در نهایت فصل را با مقام سومی به پایان رساند. ستاره های فعلی لیگ یعنی بیرانوند، کامیابی نیا و وحید امیری در آن زمان در تیم گل محمدی توپ می زدند و این سرمربی نقش به سزایی در رشد این بازیکنان داشت.

کوچ به دیار زاینده رود

یحیی گل محمدی لیــگ چهاردهم را با تیم ذوب آهن اصفهان آغاز کرد و با نتایج خوبی که در طی 2 فصل و اندی حضور در این تیم کســب کرد توانایی هایش در عرصه ســرمربیگری را به معرض نمایش گذاشــت. این ســرمربی گرچه قرارداد خود با ذوب آهــن را در خرداد 95 بــه مدت یــک فصل دیگر تمدید کــرد اما در لیگ شــانزدهم عمر مربیگری گلمحمــدی در ذوب آهن در همان هفتههای ابتدایی به پایان رسید و او در تاریخ سوم مهر 95 با پایان هفته هفتم لیگ، قراردادش را فسخ کرد.

گل محمــدی 2 بــار در فینــال جــام حذفی مچ استقاللی ها را خواباند و با ذوب آهن قهرمان شد تا بیش از پیش محبوب شود. نگاهی به 2 فینال حذفی ذوب آهن - استقالل:

1-جــام حذفی لیــگ چهاردهم- تیــم فوتبال ذوبآهــن در چارچوب جام حذفی مقابل اســتقاللی قرار گرفت که از بازیکنانی مثل جاســم کرار برخوردار بود و امیــر قلعهنویی امیدوار بود بــا این تیم قهرمان شود. این دیدار در پایان ۰9 دقیقه 2 - 2 مساوی شد. برهانی و کرار برای استقالل و حسنزاده و دهنوی برای ذوبآهن در این بازی گلزنی کردند. در ضربات پنالتی امــا تیم ذوبآهن خیلی موفق بود و 3 بر صفر بازی را برد. 3 بازیکن استقالل یعنی برهانی، امید ابراهیمی و هاشــم بیکزاده پنالتیهای استقالل را در این بازی از دســت دادند تا ذوبآهن راهی مرحله بعد شود. گریه های محســن فروزان، بعد از این بازی هنوز در خاطره ها باقی است.

2-جــام حذفی لیــگ پانزدهــم- در حالی که اســتقالل روزهای خوبی را پشــت ســر نمیگذاشت پرویز مظلومی تنها راه بقا در جمع آبیهای پایتخت را قهرمانی در جام حذفی میدید. او با اتکا به پنالتیگیر بــودن رحمتــی گام به فینال جام حذفی گذاشــت و ذوبآهن که به دلیل حضور در آســیا تا حدی خسته بود بدش نمیآمد کار به ضربات پنالتی کشــیده شود. این بازی در وقتهای قانونی با تســاوی یک - یک به پایان رســید اما در ضربات پنالتــی این تیم ذوبآهن بود که با یک گل بیشــتر اســتقالل را شکســت داد. علیرضا رمضانی بازیکن استقالل نتوانست در آن دیدار پنالتیاش را گل کند و پرونده کاری پرویز مظلومی را در استقالل بست.

تصمیم عجیب یحیی- دسته اول!

گل محمد بعد از آنکه در هفته های ابتدایی لیگ شانزدهم از ذوب آهن جدا شد به لیگ دسته اول رفت و هدایت اکســین البرز را پذیرفــت. این عجیب ترین تصمیــم گل محمدی در دوران ســرمربیگری اش بود که هنوز هم کســی دلیل آن را نمی داند چرا که مربی جوان با اســتعدادی چون او، هرگز بدون تیم نمی ماند اما هرچه بود در آن مقطع زمانی، انتخاب گل محمدی تیم اکسین البرز بود.

بازگشت به لیگ برتر با تراکتورسازی

یحیی گل محمــدی در ابتــدای هفدهم، هدایت سرخپوشان تراکتور را بر عهده گرفت و با وجود محرومیت این تیم از نقل و انتقاالت با جوانانی که در اختیار داشت و بازیکنان باتجربه ای که تراکتور را در دوران محرومیت تنها نگذاشــته بودند نتایج بدی نگرفت. او در مدت حضور در تبریز در 19 بازی، 21 امتیاز بدست آورد و علی رغم تمام مشکالتی که تیم تراکتورســازی داشت اینها نتایج بدی نبود. یحیی بعد از 19 بازی که روی نیمکت تراکتورسازان نشست و به دنبال اختالفی که با مدیران این تیم پیدا کرد از جمع سرخ های تبریزی جدا شد تا آرتور ساغالم ترک جانشین او شود.

جست و جوی آرزو ها در مشهد

گل محمــدی چند روز پیش رســما هدایت تیم پدیده مشهد را برای لیگ هجدهم پذیرفت تا رویاهای خویش را این بار در دیار خراســان جســت و جو کند. این سرمربی در نخســتین گام و در هفته اول میزبان تیم سابق خود پرســپولیس خواهد بود و باید دید که نتیجه این دیدار چه می شود. کمااینکه او برای دهمین بار مقابل پرسپولیس و پنجمین بار برابر برانکو قرار می گیرد تا پنجمین برد مقابل سرخپوشــان و دومین برد برابر پروفسور را کسب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.