باحضورچهرههایمطرحورزشوسیاست

Piroozi - - صفحه اول -

در هفتهای که گذشــت، سرمربی سابق پرســپولیس در سوگ از دست دادن خواهر خود ســیاهپوش شد. به همین سبب عصر پنجشنبه چهرههای سرشناس بسیاری از دنیای ورزش و عالم سیاست در مسجد نور تهران حضور یافتند تا مراتب همدردی و تأثر خود را به حمید درخشان، دوست و همتیمی سابق خود ابراز کنند.

علی پروین، غالمعلی حدادعادل(رییس فرهنگســتان و ادب فارسی)، جعفر کاشانی، ســعید ترابی، رضا درویش(مدیرعامل باشگاه ســایپا)، بیژن ذوالفقارنسب، سعید شیرینی، رضا ریاضتی، محمود کلهر، مجتبی شــیری، حســین شمس، کوروش برمک، پایان رأفت، حمید قنبری، هوتن وحدتی، جالل نصیری، محمدحسین ضیایی، سردار عزیزا... محمدی، مهدی دادرس، روحا... عبادزاده، کریم شــاهرودی، هاشم قاســمی، محمد جمعهای، نیما نکیسا، رحیم یوسفی، اســماعیل حاللی، ضیاء عربشاهی، حسن غالمی، مرتضی شیرازی، نجمالدین بخشی، محمد مومنی و اقوام و آشنایان پیشکسوت پرسپولیس با حضور خود و تاج گل این ضایعه دردناک را به حمید درخشان تسلیت گفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.