وضعیتقرمزبرايسرخابيها!؟

Piroozi - - صفحه اول -

شرایط 2 باشگاه اســتقالل و پرسپولیس بعد از حضور بازرســان کنفدراسیون فوتبال آســیا نگران کننده است و در صورت پابرجا ماندن این وضعیت، 2 باشگاه پرطرفدار ایران از آسیا کنار گذاشته میشوند.

خمیرمایه 2 باشــگاه استقالل و پرسپولیس را با بدهی سرشتهاند؛ بدهیهایی که کمر این2باشگاه را شکسته و صدای طلبکاران را به آســمان رسانده است. هفته و ماهی نیست که خبری از طلبکاران اســتقالل و پرسپولیس همراه با تهدید به کنفدراســیون فوتبال آســیا و فیفا در رسانه ها منتشر نشود. میزان این بدهی ها آنقدر زیاد است که فصل گذشته با وجود کمک وزارت ورزش، هنوز بخــش عمده ای از آن باقی مانده است.

در این میان، کنفدراسیون فوتبال آسیا برای صدور پروانه حرفهای باشگاه های آســیایی، هر سال سختگیری هایش را بیشتر می کند و حلقه مالک ها و معیارهای صدور این مجوز را تنگ تر می کند. بازرســان AFC ماه گذشته به ایران سفر کردند تا از نزدیک مدارک و اسناد باشگاه های ایران بخصوص اســتقالل و پرســپولیس را بررســی کنند. در مدت اقامت نمایندگان AFC در ایران، تعدادی از طلبکاران هم خودشــان را به آنها رسانده و خواستار اعمال فشار به این 2 باشگاه برای گرفتن مطالباتشان شدند.

طی چند ســال گذشــته این ایراد به ســازمان لیگ و فدراسیون فوتبال وارد بود که با سندسازی، مشکالت و بدهی های باشــگاه های ایران را مقابل کنفدراســیون آسیا مخفی میکند تا بتواند حداکثر سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند؛ رویه ای که حاال با سفر بازرسان اصلی این کنفدراسیون به ایران و وقت گذاشتن بیشتر روی اسناد و مدارک و سرکشی به باشگاه ها، جدی تر از قبل دنبال می شود و احتمال سندسازی را کاهش داده است.

در هفته های گذشــته هم خبرهای مختلفی از حذف استقالل از مسابقات فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا به خاطر همین مشکالت رسانه ای شد که تکذیب مسووالن این باشگاه را به همراه داشت ولی حاال سهیل مهدی مسوول کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ، شرایط را هم برای استقالل و هم برای پرسپولیس نگران کننده می داند.

سهیل مهدی مســوول کمیته مجوز حرفه ای سازمان لیگ درباره شــائبه حذف اســتقالل از لیگ قهرمانان و اینکه آیا کنفدراســیون فوتبال آسیا به صورت رسمی چیزی در این خصوص اعالم کرده اســت؟ گفت: بازرسان AFC بعد از انجام ممیزی های الزم ایران را ترک کردند. قرار بود آنها گزارشی به ما بدهند. به صورت غیر رسمی و از طریق ایمیل و واتس آپ هم چندبار پیگیر این گزارش شدم ولی آنها اعالم کرند که به کشورهای دیگر سفر کرده اند. نمایندگان کنفدراسیون آسیا هفته قبل در عربســتان بودند و برای همین گویا جمعبندی نهایی را انجــام نداده اند. ما هم منتظریم تــا این گزارش به دســتمان برســد. «آیا با این حجم از بدهی، کنار گذاشــتن باشگاهی مثل استقالل از لیگ قهرمانان می تواند اتفاقی قابل پیش بینی باشد؟» مسوول صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ در پاسخ به این سئوال تاکید کرد: من نمی توانم پیش داوری داشته باشــم. برای اعمال جرایم انضباطی، یک جدول وجود دارد بــه اینصورت که ابتدا توبیخ کتبی می کنند، ســپس به ترتیب جریمه نقدی، محرومیت و جریمه نقدی و محرومیت دو ساله. االن نمی دانیم این تصمیم گیری در چه سطحی خواهد بود. بدیهی است که AFC هم درگیر برگزاری جام جهانی است و تا بعد از جام جهانی اتفاقی رخ نمی دهد.

مهــدی همچنین دربــاره اینکه آیا حذف اســتقالل و پرسپولیس از آسیا با این شرایط برای شما نگران کننده نیست؟ اظهار کرد: طبیعی است اگر امسال هم اتفاقی رخ ندهد، سال آینده شرایط برای نمایندگان ایران سخت تر می شود. هر روز این ســخت گیری ها حســاستر خواهد شد. االن هم موجی از بدهی اســتقالل و پرســپولیس به AFC رفته است. این دو باشگاه هم دفاعیه خود را ارایه کرده اند. فرض می گیریم این دفاعیات صد درصد هم پذیرفته شود ولی آیا تا سال آینده این تعهدات عملی می شود؟ سال آینده که می گویم منظورم سه ماه دیگر است چون نمایندگان AFC سه ماه دیگر برای بررسی شــرایط باشگاه ها و صدور مجوز حرفه ای آنها برای فصل بعد به ایران می آیند. بنابراین در صورتی که باشگاه های ما امسال هم محروم نشوند، ادامه کار با همین دست فرمان مشکل ساز می شود. مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال سال گذشته با سفر به مقر AFC و جلسه با شیخ سلمان توانست برای باشگاه های ایران چند ماه زمان بخرد تا آنها برای حل مشکالت مالی و بدهی های خود اقدام کنند. آیا امکان دارد فدراسیون فوتبال ایران دوباره با رییس AFC مذاکره کند و برای نمایندگان ایران زمان بخرد؟ سهیل مهدی در پاسخ به این سئوال گفت: خیر، فکر نمی کنم دیگر فرجه ای در کار باشد. دفعه قبل خودمان هم باورمان نمی شد که به باشــگاه های ایرانی زمان بدهند.

همان موقع وزارت ورزش هم به باشگاه ها برای پرداخت بدهی ها کمک کرد. با بخشی از طلبکاران هم توافق کردند به صورت قسطی مطالباتشــان را بدهند. حاال باید آن تعهدات، محقق شود.

مسوول کمیته مجوز صدور حرفه ای سازمان لیگ افزود: پرسپولیس به خاطر محرومیت، درگیر نقل و انتقاالت نیست و فرصت خوبی است تا برای تسویه حسابهایش زمان بگذارد. باشگاه اســتقالل هم بنا به ضرورت، اقدام به جذب بازیکنان جدید و نفرات قبلی خود دارد. کاش این باشــگاه اولویت را به تسویه حســاب بدهی هایش بدهد. ما دیگر نمی توانیم سال بعد از AFC فرجه بگیریم. ضمن اینکه پرونده بدهی های این فصل هم به دو باشــگاه اضافه شده است. این بدهی ها را باید چه کار کنیم؟

سهیل مهدی در پایان صحبتهایش تاکید کرد: استقالل و پرسپولیس اگر پرونده هایشان را تا دو، سه ماه دیگر مدیریت نکنند، احتمال اینکه ســال بعد مجوز حرفه ای نگیرند، زیاد اســت. ما را سالها محکوم به سندسازی می کردند. حاال این باشگاه ها همه چیز در اختیار خودشان است و باید با مدیریت درست، زمینه گرفتن مجوز حرفه ای را فراهم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.