کوالکوویچ:بااحترامبهحریفانایران،خواهیمجنگید

Piroozi - - صفحه اول -

سرمربی تیم ملی ضمن ابراز نارضایتی از نتایج ایــران میگوید که تیم ملی بــه دنبال پیدا کردن موقعیت تیمی خود در این مســابقات اســت.ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران با حضور در نشست خبری پیش از آغاز هفته سوم مسابقات لیگ ملتها درباره سختیهای این لیگ گفت: اگر نظر من را در مورد دشواری و سختی لیگ ملتهای والیبال جویا هســتید، باید بگویم که نظر مساعدی ندارم، اما در مورد ســطح بازی ایران باید بگویم که در 2 هفته اول تمام تالشمان را کردیم که عملکرد خوبی داشته باشیم، اما اینطور نشد. وی ادامه داد: به دنبال آن هســتیم تا در بازی بعدی در روســیه موقعیــت تیمی خــود را پیدا کنیــم، منظورم برد نیســت، اما هدف باال بردن سطح کیفی بازیهای ماســت. امیدوارم در آینده همانطور که برونو رزنده گفت روند بازیها طوری شــود که فشار زیادی بر تیم، کادر فنی و ســایر اعضا وارد نشود. کوالکوویچ در پاسخ به این ســوال که چه هدفی را در روسیه دنبــال میکنید و پیش بینی شــما از این هفته از مســابقات چیســت، عنوان کرد: هدف ما همانطور که قبال گفتم پیدا کــردن موقعیت تیمی خودمان است چون از عملکرد خود در 2 هفته اول رقابتها رضایــت نداشــتهایم. در اینجا بایــد برابر تیمهای چین، روسیه و برزیل قرار بگیریم؛ هر 3 تیم بسیار خوب هستند. ســرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان خاطر نشــان کرد: روسیه و برزیل هم 2 تیم برتر دنیا هســتند و قرار گرفتــن برابر آنان موجب میشود تا نکات بسیاری را بیاموزیم. به هر 3 حریف احتــرام میگذاریم و تالش میکنیم برابر همه آنها جنگنده باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.