رقابتهای تکواندوی انتخابی بازیهای آسیایی در ۳ وزن

Piroozi - - صفحه اول -

کشتی تهران این روزها حال و هوای دیگری پیدا کرده است، ریاست 4 ســاله عبدا... عزیزی به پایان رسیده اســت، از سوی مجمع اداره کل ورزش و جوانان اســتان تهران مهلت تعیین شــده ای برای ثبت نام کاندیداهای ریاســت هیات کشتی تهران اعالم شد، که مشکالتی هم داشــت و زمان تعیین شــده را رعایت نکردند وحرف های ضد و نقیــض اداره کل ورزش و جوانان را در پی داشــت و پس از اعتراض عدهای از مربیان و کشتی گیران تهرانی در خصوص مهلت ثبت نام و رعایت نکردن زمان ، این اداره کل مجبور شد به خواسته های برحق معترضین پاســخ مثبت بدهد و مدت ثبت نام را دو روز کاری تمدید کرد و عده ای از جامانده ها ثبت نام کردند. از ســوی دیگر بخاطر اینکه عبدا... عزیزی خودش نامزد انتخابات بود دیگر به عنوان سرپرست نمی توانست کارش را ادامه بدهد به همین دلیل حســن حمیدی از کشتی گیران مطرح کشور ، قهرمان آسیا و عضو شورای فنی فدراسیون کشتی از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و تایید فدراسیون کشتی بعنوان سرپرست، سکان کشتی تهران را تا انتخابات ریاست هیات کشتی استان تهران در دست گرفت. در مدت اعالم شده تعدادی از خانواده کشتی همچون: عارف ربطی، ســردار هاشــمی، ســید علی رفوگر، و ... ثبت نام کردند و به تعداد کاندیداها افزوده شد قبال عبدا... عزیزی ، هادی حبیبی ، اکبر بهتری ثبت نام کرده بودند. به همین منظور خبرنگار پیروزی با جوان ترین کاندیدا یعنی، سید علی رفوگر رییس پایگاه قهرمانی کشتی مرحوم توفیق جهانبخت ورزشگاه شهید شــیرودی و فرزند ارشد مرحوم سید جواد رفوگر رییس فقید انستیتو کشــتی، در خصوص انگیزه حضور و برنامه اش برای توسعه ورزش کشــتی تهران گفت و گویی انجام داده که شنیدن آن خالی از لطف نیســت با هم دنبال می کنیم. رفوگر در مورد انگیزه حضور و برنامه اش برای حضور در انتخابات گفت : وظیفه خود دانســتم برای خدمت به کشــتی تهران که روزی یکی از بهترین استان ها و سرآمد کشــتی ایران بود وارد عرصه کارزار شوم و خدمتی هرچند ناچیز به کشتی تهران که قهرمانان بزرگی داشته و می تواند داشته باشد انجام بدهم، برنامه کاری دارم و با برنامه آمدم و برای این کار نه توصیه ای شده نه حرفی، من هم مانند بقیه تکلیف دانستم که انجام وظیفه کنم. وی ادامــه داد: آقــای عزیزی هم تالش خودش را کرده و توانســته کارهایی انجام بدهد و به اندازه توانش زحمت کشــیده است منتهی برای بهتر شدن کشتی تهران باید بیشتر تالش کرد و راهکار داد. ما مشکالت و معضالت کشتی تهران را می دانیم من فکر می کنم در این 4 سال نتوانستیم تمام بزرگان کشتی را به دور هم جمع کنیم و از وجودشان استفاده کنیم افرادی همچون: اکبر فالح ، محسن کاوه ، مرتضی لطیفی ، علی حق وردی ...و خیلی از افراد دیگری که دستی بر آتش کشــتی دارند و می توانند کشتی تهران را خیلی بهتر از این بــه جلو ببرند. رفوگر گفت : هر زمان کشــتی تهران تقویت شــود کشتی ایران تقویت خواهد شد و عکس آنهم می تواند ضربه بزند که من احســاس می کنم کشتی تهران باید بهتر از این و تقویت شود تا به جایگاه اصلی خودش برســد مانند زمانی که در مسابقات قهرمانی کشور، کشــتی تهران آنقدر قوی بود که امتیاز تهران را حساب نمی کردند چون میدانستند پیشاپیش قهرمان است. کار کشــتی تهران باید گروهی بوده و قائم به فرد نباشد، باید انسجام بدست بیاوریم و دست به دست هم بدهیم تا کار کشتی تهران رو به جلو حرکت کند، خرده گرفتن زیبنده مربیان و کشتی گیران تهران نیســت. از مخالفان هم خواهش می کنم برای کشتی تهران به اندازه تــوان خود تالش کنیم، نه آقای عزیزی را نه ما را تخریب نکنید، اگر ضعف هایی وجود داشته، بیایید ضعف ها را جبران کنیم ، هم اکنون عصر ارتباطات و تبادل نظر است. رفوگر در ادامه اظهار داشت: به آن عزیزانی که پس از ثبت نام اینجانب و سایر دوســتان، به حمایت از آقای عزیزی، دنبال تخریب ما بودند لطفا دست از عناد و بد اخالقی ها ، فحاشی و الفاظ زشت بردارند، ما با برنامه آمدیم و یاد گرفته ایم در پستی که هستیم، فراتر از حکم کار کنیم چون وظیفه مان خدمت به کشتی است و به جای این صحبت ها بیاییم کشتی تهران را به جایگاه اصلی اش برسانیم. رفوگر ادامه داد : من در خانواده کشــتی بزرگ شده ام ، در این چند سال اگر هر ماه هم از اساتید خودم همچون: مرحوم استاد رحمت ...ا غفوریان پدر بزرگم، مرحوم پدرم ســید جواد رفوگر و سایر اساتیدم یک جمله مدیریتی یاد گرفته باشم به اندازه کافی در مدیریت ورزشی میتوانم اظهار نظرم کنم. پس کســانی که به دنبال منافع خودشان هســتند کمتر اهانت کنند و بیاییم دست در دست یکدیگر داده هر سلیقه ای را در کنار هم قراربدهیم و به کشتی تهران خدمت کنیم. رفوگر در پایان گفت : 8 ســال دفاع مقدس نشان داد هر زمان که به جوانان اعتماد شــد، با رشادت های خود کارهای بزرگی انجام دادند ، یادم می آید زمان جنگ جلسه کمیته فنی فدراسیون در زمان مرحوم پدرم در پناهگاه منزلمان انجام می شد، اآلن ببینید فدراسیون کشتی را یک عده جوان تحصیلکرده به رهبری رسول خادم، هدایت می کنند و الحمدا... این همه کســب مدال و افتخار از ابتدای سال 97 هم آثار کار جمعی کادر جوان فدراســیون کشتی است، ما هم از همین نسل هستیم که کارمان را هم خوب بلدیم، یک فکر جوان در کنار یک فکر با تجربه می تواند به کشــتی کمک کند و هر کس هر راهکاری دارد ، از پیشکسوتان و قهرمانان و صاحب نظران و منتقدین، استدعا دارم بیایید کشتی تهران را به ســر منزل اصلی اش برسانیم و مقداری با صبوری ، پاسخگو و راهگشا باشیم، و هرکه را هم در انتخابات به عنوان خدمتگذار کشتی تهران برگزیده شد تا آخر حمایتش کنیم.

هجدهمین دوره بازیهای آســیایی 2018 در بخش تکواندو (پومســه و کیوروگی) از 28 مردادماه تا یکم شهریورماه در جاکارتا اندونزی برگزار میشود. ایــن رقابتها در بخش کیوروگی و در گروه زنان در 5 وزن ‪7۶- ،-57 ،-53 ،-49‬ و 7۶+ کیلوگــرم پیگیری میشــود. بنابر اعالم قبلی قراربود رقابتهای انتخابی درون اردویی روز یکشــنبه 20 خرداد ماه تنها در دو وزن -53 و -57 کیلوگرم برگزارشــود که با پیشنهاد مهرو کمرانی سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان وموافقت فدراسیون، در وزن سوم نیز ملیکا میرحسینی در صورت اخذ مجوز از جراح متخصص بدلیل عملکرد قابل قبول در مسابقات قهرمانی آسیا میتواند در مسابقات انتخابی حضور پیــدا کرده و با کیمیاعلیزاده به رقابت بپردازد. همچنین الهه شیدایی، مهسا پورمیرزای و کوثر اساسه در وزن -53 کیلوگرم و طیبه پارســا، زهرا شــیدایی

و پریســا جوادی در وزن -57 کیلوگرم با یکدیگر به رقابت میپردازند. پیش از این نیز ناهید کیانی و زهرا پوراســماعیل با کسب مدال در بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی آســیا جواز حضــور در بازیهای آسیایی را کسب کردند. میرحسینی در جریان مبارزه نخست خود با حریف قزاقستانی در مسابقات قهرمانی آســیا از ناحیه دست چپ به شــدت دچار آسیب و شکستگی شد ولی با غیرت و تعصب عملکرد مطلوبی در دومین دیدار در برابر حریف قدرتمند چینی «یونفی گو» (قهرمان فینال گرندپــری ،2017 نایب قهرمان گرنداســلم ،2017 طالی بازیهای آسیایی 2014 و نایب قهرمان جهانی )2011 به نمایش گذاشته و تنها با یک اختالف امتیاز نتیجه را واگذار کرد. هدایت این تیم برعهده مهرو کمرانی به عنوان سرمربی و ریحانه فوالدی به عنوان مربی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.