دختران والیبالیست ایران در ویتنام

Piroozi - - صفحه اول -

ناصر شــهنازی در مورد عملکرد ایران در لیگ ملتهای والیبال 2018 اظهار داشت: تیم ملی ایران در هفته نخست مســابقات، یک شکست دور انتظار مقابل ژاپن داشت که باعث نارضایتی همه شد. همین موضوع باعث شد تا تیم ملی با شرایطی متفاوت وارد هفته دوم مسابقات در آرژانتین شود.او ادامه داد: تیم ملی در هفته دوم به مصاف آرژانتینی رفت که توسط خولیو والسکو هدایت میشد. والسکو به بازیکنان ایران انگیزه میدهد و دیدید که تیم ملی با ارائه یک بازی برتر که به دل همه نشست مقابل این تیم به پیروزی رسید. بازی با ایتالیا نیز میتوانست یک نقطه عطف برای ایران باشــد، ولی این تیم با همه پتاتسیلهای خود آمده بود و با ســرویسهای وحشــتناکش، تیم ایران را دچار مشکل کرد. تیم ایران در مصاف با ایتالیا حتی نتوانســت بازی معمولی خــود را ارایه کند و از بازیکنان جوانش اســتفاده کرد. البته همین ایتالیای باانگیزه در روز آخر به آرژانتین باخت.مربی تیم ملی در مــورد بازی با کانادا گفت: نگاه همه مردم ایران به این بازی بــود. بازیکنان ایران با توجه به دریافتهای نه چندان خوب بازیکنان کانادا، میتوانستند عملکرد بهتری داشته باشــند، ولی کارآیی الزم را نداشتند و تنها در ست سوم برنده شدند. بازیکنان ایران در این ســت بسیار بانشاط بازی و هفت امتیاز عقبافتادگی را جبــران کردند.مربی تیم ملی ایــران تصریح کرد: جابهجایی زیاد در بین دریافتکنندگان تیم ملی نشان میدهد که کادر فنی هنوز به ترکیب ایدهآل در پست دریافتکننده نرســیده و هارمونی الزم در تیم ایجاد نشده است. عالوه بر این، عملکرد تیمهای آسیایی در لیگ ملتها نشان میدهد که این تیمها با استفاده از مربیان مطرح خارجی به دنبال نتیجه هســتند و در واقع زنگ خطر را برای ما به صدا درآوردهاند.شهنازی ادامه داد: تیم ملی ایران بر خالف ســایر کشــورهای بزرگ جهان که برای لیگ ملتها، برنامهریزی مفصلی کردهاند، تغییرات مورد نظر خود را از امســال اعمال کرده اســت. امیدوارم که کادر فنی از حضور جوانان، بهره الزم را ببرد، نــه اینکه به اجبار از آنها در برخی ستها استفاده کند. در هر حال برای تیم ملی والیبال ایران در ادامه مسابقات آرزوی موفقیت و نتایج خوب را دارم.سرمربی پیشین تیم نوجوانان ایران در پایان در مورد حضور جواد معنوینژاد در ترکیب تیم ملی گفت: او در ایران مشــغول درمان و تمرین است و احتمال اینکه به بازیهای هفته چهارم در آمریکا برسد، بسیار کم است، ولی امیدوارم از او در هفته پنجم در تهران بتوانیم استفاده کنیم.

تیم ملی والیبال جوانان دختر ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی والیبال جوانان دختر آسیا، تهران را به مقصد ویتنام محل برگزاری این مسابقهها ترک کردند. نوزدهمین دوره مســابقههای قهرمانی والیبال جوانان دختر زیر 19 سال آسیا از 20 تا 27 خردادماه و با حضور ۶1 تیم در ویتنام برگزار میشــود.دختران والیبالیست ایران در گروه دور مقدماتی این رقابتها با تیمهای استرالیا، ماکائو و هنگکنگ همگروه هستند.

c

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.