اسپانسر بسکتبال بانوان نیامده رفت!

Piroozi - - صفحه اول -

در حالی که یک اسپانســر کرمانی حامی تیم ملی بســکتبال 3 نفره بانوان بود اما از یک تاریخی به بعد دیگر حمایتی انجام نداده و این تیم با هزینه فدراســیون راهی جام جهانی شده است.بسکتبال بانوان ایران در ماههای گذشــته فعالیتهای زیادی داشت. ملیپوشان که در این مدت اردوهای مختلفی را پشتسر گذاشــتهاند ابتدا در کاپ آسیا شرکت کردنــد و حاال به فیلیپین رفتهاند تا در جام جهانی به میدان بروند. در همین مدت هم یک اسپانســر کرمانی حامی مالی این تیم شــدهبود و ملیپوشان

حتی در این شــهر هم اردوی آماده سازی داشتند اما مشــخص شد که این اسپانسر حمایتش را قطع کرده و تیم ملی با هزینه فدراسیون راهی فیلیپین شدهاســت. علی توفیق دبیر فدراسیون درباره این اتفــاق گفت: از یک تاریخی بــه بعد همه هزینهها را فدراسیون انجام دادهاســت. اینکه اسپانسر بعدا میخواهــد پرداخت کنــد یا کال قطــع همکاری کرده هنوز مشــخص نیست. از یک تاریخی به بعد تمام هزیههای اردوهای داخلی توســط فدراسیون پرداخت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.