پژمانبه2دلیلموفقشد، اینجایکباغچهاست

Piroozi - - صفحه اول -

پژمان جمشــیدی باهوش است او هم استعداد خوبی دارد و هم با تیم خوبی کارش را شــروع کرد. اینجا یک باغچه اســت، هر کسی گل خودش را میکارد، البته به شرطی که یــک چیزی هم داشــته باشــد و صرفا نخواهد جای کســی را بگیرد. کسی که واقعا میخواهد به عرصــه هنر بیاید باید یک ذره خودش را بسازد و صرف اینکه شهرت دارد، نیاید. هنر آگاهی و اطالعات میخواهد. من هم االن بروم اتاق عمل، راهم نمیدهند. باید الاقل بلد باشــم پنس را بدون اینکه دســتم بلرزد به دکتر بدهم. خیلی از کارها هســتند که کامال تخصصی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.