امیدوارمبعدازجامجهانیبه حرفعلیکریمینرسیم

Piroozi - - صفحه اول -

من با تمام عالقهای که نســبت به فوتبال دارم، این تنها جامجهانی ای اســت که دوســت ندارم بیاید. با بهترین پتانســیلمان افتادیم در یک پروســه غلط. من خجالت میکشــم که تیم ملی قرار اســت با این پیراهن بازی کند، چیزی که شبیه زیرپوش است با یک نشــانه کوچک! متاسفانه این زشت ســاالری در همه جای شهر و جامعه دیده میشود از همین شکل آپارتمانها ببینید که یک ســاختمان چقدر با ساختمان کناریاش فرق دارد تا شکل اجرایی جامعه، این به فدراسیون فوتبال هم رسوخ کرده. بعد از آن هم من علت لجبازی کیروش با سیدجالل را اصال نمیفهمم. این لجبازی درنهایت با مردم و تیم ملی اســت. سیدجالل حسینی اگر استقاللی هم بود این را میگفتم چون واقعا در حقش اجحاف شــد. جای خیلیها در این فهرســت خالی است. البته به نظر کیروش احترام میگذاریم و امیدواریم روزی نرســد که همه به حرفهای علی کریمی و افشــاگریهایش در برنامه09 برسیم. با وجود همه این حواشــی، باید خوشبینانه از تیم ملی حمایت کنیم. فوتبال ایتالیا همان زمان که پرونده مافیاییاش درآمد و همچنین پرونده یوونتوس، البته که کم شــدید یوونتوســی هستم، اما یک ماه بعدش با آن همه حاشیه قهرمان شد. باید همه دلخوریها را کنار بگذاریم و به خاطر بحث ملی، اسامی مهم نباشند، هرچند که با نداشتن حتی یک بازی تدارکاتی خوب، خیلی در ذوق مردم خورد، بازیهایی داشــتیم که در شــأن تیم ملی نبود، شاید خواستند پول را در جای دیگری خرج کنند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.