هازارد:مصدومیتم نگرانکنندهنیست

Piroozi - - صفحه اول -

فرناندو ســانتوس از ســال 2014 هدایت تیم ملی پرتغال را بر عهده دارد و توانســته در این مدت، بهترین دوران این تیم در یک دهه اخیر را رقــم بزند. پرتغالی ها بــا او یورو را فتح کردند و حــاال امیدوار به موفقیت در جام جهانی هســتند. در این 4 ســال که سانتوس سرمربی پرتغال بوده، سلســائو 100 گل به ثمر رسانده است. کریستیانو رونالدو با ۵3 گل بیشــترین ســهم را از گل های پرتغالی ها داشته و پس از او آندره سیلوا با 12 گل حضور دارد.

پیروزی روحیه بخش انگلیس و پرتغال

بازی051امرونالدوبرایپرتغال

در ادامه دیدارهای دوســتانه ملی فوتبال، پرتغال به مصاف الجزایر رفت و با 3 گل پیروز شــد. در این دیدار کریســتیانو رونالدو به میدان رفت و گوئــدس دو بار در دقایق 17 و ۵۵ و فرناندس 37 بــرای پرتغال گلزنی کردند تا سلســائو اروپا با روحیه عازم روسیه شوند. رونالدو با حضور در این دیدار، بازی شماره 0۵1 خود را برای پرتغالیها انجام داد. در دیگر دیدار برگزار شده، انگلیس میزبان کاستاریکا بود و با دو گل پیروز شد. راشفورد در دقیقه 13 گلی زیبا به ثمر رساند و دنی ولبک در دقیقه 13 گل دوم انگلیس را به ثمر رســاند. در دیگر بازی جدال ایســلند و غنا با تســاوی دو بر دو به پایان رسید.

قراردادکاستانهاییشد

داگالس کاســتا، هافبک تکنیکی برزیلی که ســال گذشــته با انتقالی قرضی به یوونتوس پیوســت، در فصل اخیر کمک کرد تا این تیم برای هفتمین فصل پیاپی قهرمان ســری آ شود. نمایش های درخشــان او در این فصل باعث شــد تا یوونتوســی ها تصمیم به تمدید قرارداد او بگیرند. در بیانیه این باشــگاه آمــده: یوونتوس تصمیم گرفت تا با پرداخت 40 میلیون یورو در دو ســال مالی به بایــرن مونیخ، گزینه دائمی کردن قرارداد داگالس کاســتا را فعال کند. در صورت فراهم شــدن بعضی شرایط در قرارداد او، به این مبلغ یک میلیون یوروی دیگر اضافه خواهد شد. ادن هازارد ستاره بلژیک خیال هواداران این تیم را بابت مصدومیت خود و احتمال از دست دادن جام جهانی ۸۱۰۲ روسیه راحت کرد. در جریان دیدار دوستانه مصر و بلژیک که با پیروزی ۳-۰ شاگردان مارتینز به پایان رسید، ادن هازارد در وقت استراحت بین دو نیمه تعویض شد تا ابهاماتی در خصوص غیبت او در روسیه به گوش برسد. حال کاپیتان شیاطین سرخ به خبرنگاران گفت: در بین دو نیمه تعویض شدم زیرا احساس می کردم که ضربه شدیدی به زانوی من خورده است. اما نگران نباشید، آن فقط یک ضربه کوچک بود وبهزودیبهترخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.