002میلیونیوروبرایجدایی

Piroozi - - صفحه اول -

نشریه ال موندو مدعی شــده که باشگاه رئال مادرید، با قیمتی کمتــر از ۰۰۲ میلیون یورو راضی به فروش رونالدو نخواهد شد.

رونالدو تا سال ۱۲۰۲ با رئال مادرید قرارداد دارد ولی از همیشه به جدایی از باشگاه نزدیکتر است. بند فسخ قرارداد او، ۱ میلیارد یورو است که پرداخت آن توسط هر باشگاهی منتفی است، بدین ترتیب باشــگاههایی که خواهان جذب رونالدو هستند، باید با رئال وارد مذاکره شوند.

مارکا مدعی شده که رونالدو درباره جدایی کامال جدی اســت و تصمیم خود را برای بازی کردن در تیم دیگری در تابستان گرفته اســت. حال ال موندو از تصمیم سران رئال خبر داده و مدعی شده که آنها در ازای رونالدو، ۰۰۲ میلیون یورو از باشگاهی که به دنبال جذبش است، میخواهند.

نشــریه رکورد پرتغال هم مدعی شــد که کریستیانو رونالدو، فوق ســتاره رئال مادرید، به طور حتم در تابستان این تیم را ترک خواهد کرد.

رونالدو در حال حاضر ســاالنه ۱۲ میلیون یورو در رئال مادرید حقوق می گیرد که فاصله زیادی با حقوق 7۳ میلیون یورویی نیمار در پاری ســن ژرمن و دســتمزد ۰5 میلیون یورویی مسی در بارسلونا دارد.

در ژانویه، رونالدو به روزهای اوجش برگشت و توانست بار دیگر در هر دیدار دروازه بان حریفان را باز کند؛ بنابراین رئالی ها در ماه مارس با پیشنهادی 5۲ میلیون یورویی، تنها 4 میلیون یورو بیش از دســتمزد فعلی، روبروی مدیر برنامه های او نشســتند. البته آنها پاداش هایی هم برای شــرایط مختلف در نظر گرفتند. این پیشــنهاد برای رونالدو بسیار ناراحت کننده بود و تقاضا کرد تــا در پایان فصل بار دیگر مذاکرات از سر گرفته شود. او انتظار نداشت که مدیران رئال زیر حرف قبلی شان بزنند، در حالی که شایعاتی هم در مورد به خدمت گرفتن نیمار با دستمزد 7۳ میلیون یورویی شنیده می شد.

در جلســه ای که در مادرید صورت گرفت، پیشــنهاد رئالی ها توســط مدیر برنامه های رونالدو رد شد. رئالی ها روی پیشنهاد 5۲ میلیون یورویی شان پافشاری می کنند؛ ضمن اینکه این پیشــنهاد می تواند در صورت داشتن یک فصل فوق العاده دیگر، بیش از 5 میلیون یورو برای رونالدو پاداش در پی داشته باشد. آینده رونالدو در رئال در دستان خودش است ایسکو، هافبک رئال مادرید هم معتقد است که رونالدو فصل آینده در رئال خواهد ماند: شرایط کریستیانو رونالدو خیلی شــبیه به زیدان اســت. این به رونالدو بستگی دارد که در تیم بماند یا نه. تصمیــم، تصمیم خود او خواهد بود. امیدوارم در مادرید بماند و بــه نمایشهای خوبش در چند سال اخیر ادامه دهد. مارسلو: رئال متعلق به رونالدو نیست مارسلو، مدافع رئال مادرید هم در مصاحبه ای، از حضور نیمار اســتقبال کرد و تاکید کرد که ماندن رونالدو به حضور نیمار ربطی ندارد: رئال مادرید متعلق به رونالدو نیست. اگر رئیس باشگاه کســی را بخواهد، او را خواهد خرید. موضوع این نیست که چون رونالدو در تیم ماست، نیمار نمیتواند به جمع ما بپیوندد. من دوست دارم رونالدو بماند، همه بازیکنان میخواهند ولی یک چیز ربطی بــه دیگر موضوعات ندارد. درهای رئال همیشه به روی نیمار باز است. فیگو: رئال به رونالدو پرستیژ داده در حالی که شایعه جدایی رونالدو بیش از پیش شنیده میشود، لوئیس فیگو به هموطنش هشدار داد که رئال مادرید چــه فرصت هایی در اختیار او قرار داده: فاکتورهای زیادی وجود دارد که باید بررسی شــوند ولی رونالدو در بهترین باشــگاه جهان توپ میزنــد و فکر میکنم فوتبالش را در همیــن جا به پایان میرساند. منطقی هم هست زیرا مشــخص است که دستاوردهای او در رئال در هیچ باشگاه دیگری رخ نمــیداد. رئال به رونالدو خیلی پرســتیژ داده و این موضوع باعث شده که او جوایز انفرادی زیادی نیز ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.