گزینههایجانشینیزیدان

Piroozi - - صفحه اول -

پــس از اینکــه پوچتینو، کلــوپ و آلگری به رئال پاســخ منفی دادند، اکنون از بین گزینه های اولیــه، تنها گوتی و کونته باقــی مانده اند. هرچند که شــایعاتی مبنی بر حضور الدروپ و میچل روی نیمکت رئال نیز شــنیده شــده که چندان پایه و اساس درستی ندارند.

این در حالی اســت که نشــریه آ.اس مدعی شــد که فرناندو هیه رو، کاپیتان و مربی سابق رئال مادرید، یکی از گزینه های این تیم برای ســرمربی گری خواهد بود.

از سوی دیگر سران رئال مادرید در مورد اینکه آیا کونته عالقمند اســت هدایت این تیم را برعهده بگیرد، از او سوال کرده اند. با این حال، کونته فعال از قبول پیشــنهاد خودداری کرده و به رئال مادرید گفتــه همچنان به اصولش پایبند اســت. او تا این لحظه هیچ پیامی از ســران چلسی در مورد آینده اش دریافت نکرده. همچنین دی مارتزیو می گوید کونته شــک دارد که نیمکــت کنونی رئال مادرید، آمادگی کار کردن بــا روش های او را دارد یا خیر. نیمکتی که شــاید از سختگیری های دون آنتونیو، استقبال نکند.

از ســوی دیگر ویکتور گالوز، رئیس باشــگاه مورســیا مدعی شد رئال مادرید، گوتی را به عنوان جانشین زین الدین زیدان انتخاب کرده: گوتی قرار نیســت هدایت مورســیا را بر عهده بگیرد چون او مربی جدید رئال مادرید خواهد بود. او انتخاب اول من بود. مایه تاســف بود که زیــدان دو روز دیرتر تصمیمش را اعالم نکرد - تا من کار استخدام گوتی را تمــام کنم - گوتی به من زنــگ زد تا بابت ابراز عالقهام تشکر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.