شجاعی:بازی مابرابرمراکش۶ امتیازیاست

Piroozi - - خـــــبــــــــــــــر -

هافبــک تیــم ملــی فوتبال کشــورمان معتقد است بازی نخســت ایــن تیــم در جام جهانی 2018 روســیه شش امتیازی است. مسعود شــجاعی ضمن بیان این مطلب گفت: مردم روسیه بسیار میهماننواز هستند و در کمپ تیم ملــی فوتبال ایران احساس بسیار خوبی دارم. کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در ادامه با اشــاره به نخستین بــازی تیمش در گروه جام جهانــی 2018 برابر مراکش گفت: این بازی برای ما شش امتیــازی اســت و حریفمان یکــی از بهترین تیمهای ملی قاره آفریقا محسوب میشود. فکر میکنم بازی خوبی شود و مــا از نظر روحــی مهیای این بازی هســتیم. درباره دو بازی باقیمانده برابر اسپانیا و پرتغال نیز پس از دیدار مقابل مراکش صحبت خواهیم کرد. وی دربــاره گــروه تیم ملی فوتبال ایــران در جام جهانی روســیه نیز خاطرنشان کرد: تمــام تیمهــای ایــن گروه میتوانند بــه نتایج موردنظر دســت یابند، امــا همه چیز بســتگی بــه مــا و میــزان تمرکزمان دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.