درخواست کیروش از فیفا

Piroozi - - خـــــبــــــــــــــر -

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران از فدراســیون جهانی درخواست کرد تا بعد از تحریم بازیکنان تیم ملی از سوی یک کمپانی البسه، در آستانه جام جهانی به کمک تیمش بیاید. سایت مجله «فور فور تو» به بحث تحریم کشور ایران و بازیکنان تیم ملی بعد از اقدام یکی از کمپانی های بزرگ البســه پرداخته اســت. هفته گذشــته بود که این کمپانی اعالم کرد طبق تحریم های جدید علیه ایران، بازیکنان تیم ملی این کشــور حق اســتفاده از وسایل و کفش های این شرکت را ندارند. این مجله نوشت: ایران به عنوان اولین تیم حاضر در جام جهانی وارد روســیه شــد تا خود را برای بازی با مراکش آماده کند اما در بحث البسه این تیم مشکالتی ایجاد شده است. اعضای این تیم مطلع شده اند که حق اســتفاده از کفش های نایکــی را ندارند. این تصمیم به خاطر تحریم های کاخ سفید علیه ایران اعمال شده است. «فور فور تو» در ادامه نوشــت: «کارلوس کیروش ســرمربی تیم ملی ایران از این تصمیم خوشــحال نیست. مربی سابق منچستریونایتد و سرمربی ســابق رئال مادرید از فیفا درخواست کرده است که به این موضوع رســیدگی کند چرا که بازیکنانش چاره ای به جز استفاده از کفش های دیگر را ندارند.» کیــروش گفت: «بازیکنانم بــه لوازم تمرین خود عــادت دارند. این درست نیســت که یک هفته قبل از چنین مسابقات حساسی از آنها بخواهند که کفش هایشان را تغییر بدهند. ما از فیفا خواستیم که در این موضوع به کمکمان بیاید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.