کعبیجوانترین،داییپیرترینشد

Piroozi - - خـــــبــــــــــــــر -

یحیی گل محمدی با 35 ســال و مهدی مهدوی کیا با 20 ســال پیرترین و جوان ترین گلزنــان ایران در ادوار جام جهانی بوده اند.

جام جهانی روسیه کمتر از یک هفته دیگر آغاز می شود و بی شــک این رویداد بزرگ در کنار همه هیجانات و دغدغه نتیجه گرفتن تیم ها، می تواند سکوی پرتاب بازیکنان جوان و آینده دار ما باشــد تا شــاهد افزایش لژیونرهای موفق در اروپا باشیم. شاگردان کارلوس کی روش با تیم های مراکش، اســپانیا و پرتغال همگروه اســت و باید در نخســتین گام با شاگردان رنار دیدار کند.

در همه ادوار جام جهانی بازیکنان زیادی به میدان رفته اند که همیشــه دانســتن جوان ترین و مسن ترین بازیکنان حاضر در این مسابقات جالب توجه بوده است. دانستن اینکه تیم ملی مــا در دوره های مختلف با چه میانگین ســنی به مســابقات رفته و کدام بازیکنــان در ترکیب تیم ملی جوان ترین و مسن ترین بوده اند، خالی از لطف نیست.

D جوان ترین تیم ملی در آرژانتین

تیــم ملی فوتبال در اولین تجربــه خود در جام جهانی 1978 آرژانتیــن بــا ســرمربیگری حشــمت مهاجرانی پا به این مســابقات گذاشــت و در نهایت با قبول دو شکســت مقابل هلند و پرو و کســب یک تســاوی برابر اســکاتلند در گروه رتبــه ای بهتر از چهارمی پیدا نکــرد. در این دوره ترکیــب تیم ملی با حضــور بازیکنان سرشناســی همچون علی پروین، ناصر حجازی، ایرج دانایی فر، حســن روشــن و ... کامل شــده بود. در تیم مهاجرانی تنهــا 2 بازیکن باالی 30 ســال حضور داشــت، علي پروین با 32 سال مسن ترین بود و حســین کازرانی مدافع باشگاه پاس با 31 سال دومین بازیکن تیم ملی از حیث شناسنامه بود. ناصر حجازی دروازه بان آن زمان تیم شــهباز نیز با 28 سال سن رتبه سوم مسن ترین بازیکن را داشــت. ابراهیم قاســم پور هافبک، حسین فرکي مهاجم و مجید بیشــکار مهاجم تیم شــهباز نیز با 21 ســال ســن، 3 بازیکن جوان تیم ملی در ایــن دوره از جام جهانــی بودند. تیم تحت هدایــت مهاجرانی جوان ترین تیم

ترینهایایراندرجامجهانی

ملــی مــا در ادوار رقابتهای جام جهانی بــوده که با معدل 25 ســال یکی از جوان ترین تیم های حاضــر در آرژانتین به شمار می رفت.

ظهور جوان ترین گلزن تیم ملی

تیــم ملی دومیــن حضور در جام جهانــی را در رقابت 1998 فرانسه تجربه کرد. تیمی که با محمد مایلی کهن کار خود را آغاز کرد و بعد از والدری ویرا و تومســیالو ایوویچ در نهایت با جالل طالبی به جام جهانی رســید. پرسپولیس با 7 بازیکن بیشــترین نماینده را در تیم ملی داشتند. تیم ملی با دو شکســت مقابل یوگسالوی و آلمان، تنها برد تاریخ خود را در جام جهانی مقابل آمریکا به دســت آورد. نادر محمدخانی از پلی اکریل اصفهان با 35 ســال سن پیرترین بازیکن ما به شــمار می رفت. بعد از او احمدرضا عابدزاده (پرسپولیس) و علی اکبر اســتاد اســدی (ذوب آهن) با 32 سال مسن ترین بازیکن ما به شــمار می رفتند. مهدی مهدوی کیا نیز با 20 ســال جوان ترین بازیکن ما در این رقابت ها بود که با گلزنی مقابل آمریکا موفق شــد نامش را به عنوان جوان ترین گلزن تیم ملــی ایران در همه ادوار جام جهانی ثبت کند. بعد از او مهرداد میناوند و علی لطیفی با 22 ســال ســن جوان ترین بازیکنــان جالل طالبی بودند. تیم ملی در فرانســه با معدل سنی 26 سال و 7 ماه نســبت به دوره قبلی یک سال و نیم پیرتر شده بود.

مثلث پیر مردها و جوان ترین بازیکن تیم ملی

تیم ملی در ســومین حضورش در جــام جهانی راحت تریــن صعود به این رقابت ها را تجربه کرد و با هدایت برانکو ایوانکوویچ به مسابقات 2006 آلمان رسید. جالب است بدانید ســه بازیکن صباباتری پیرترین بازیکنان تیم ملی نیز بودند. علی دایی با 37 ســال به عنوان پیرترین بازیکن تیم ملی در ادوار جام جهانی بازی کــرد. بعد از او یحیی گل محمدی با 35 ســال و ســهراب بختیاری زاده نیز با 33 سال پیرترین بازیکنــان ما بودند. گل محمدی نیز بــا گلزنی برابر مکزیک نامش را به عنــوان پیرترین گلزن ایران در ادوار جام جهانی ثبــت کرد. تیم ملی کــه در این دوره با قبول دو شکســت مقابــل مکزیک و پرتغال و کســب یک تســاوی برابر آنگوال به کارش خاتمه داد، حســین کعبی (فوالد) را با 20 ســال، مهرزاد معدنچی (پرســپولیس) با 21 سال و مسعود شجاعی (ســایپا) و آرش برهانی (اســتقالل) را با 22 سال به عنوان جوان ترین بازیکن در اختیار داشــت. کعبی در اولین تجربه بازی خود در جام جهانی با 20 سال و 8 ماه و 21 روز مقابل مکزیــک بازی کرد تا جوان ترین بازیکــن تیم ملی در ادوار جام جهانی لقب بگیــرد. تیم برانکو در این دوره از رقابت ها معدل سنی 27 ســال را داشت و نسبت به دوره قبلی 4 ماه پیرتر شده بود.

پیرترین تیم ملی در برزیل

تیــم ملی در چهارمیــن تجربه جهانــی اش این بار با کارلوس کیروش به جام جهانی 2014 برزیل رســید. تساوی بدون گل مقابل نیجریه و 2 شکســت برابر آرژانتین و بوسنی حاصــل کار ملی پوشــان بــود. در این دوره پرســپولیس و استقالل با 4 و سپاهان با 2 بازیکن بیشترین سهم را در تیم ملی داشــتند. جواد نکونام هافبک آن زمان الکویت کویت با 34 سال مســن ترین بازیکن کیروش بود که در هر 3 بازی به میدان رفت. رحمان احمدی دروازه بان تیم ســپاهان هم که در این رقابت ها فرصت بازی پیدا نکرد، با 33 سال دیگر بازیکن مسن ما بود. سیدجالل حسینی و امیرحسین صادقی 2 مدافع ســرخابی تیم ملی نیز با 32 سال پیرهای تیم ملی به شــمار می رفتند. علیرضا جهانبخش از ان ئی سی هلند با 20 ســال و 10 ماه و 6 روز جوان ترین بازیکن ما در برزیل بود و بعد از او بختیار رحمانی از فوالد با 22 سال سن دومین بازیکن جوان ما لقب گرفت. معدل سنی تیم ملی در این دوره به 27 ســال و 9 ماه رسید تا شاهد پیرترین تیم ملی درادوار جام جهانی باشیم.

روسیه و 6 بازیکن باالی 30 سال

تیــم ملی در پنجمین حضورش در جام جهانی کمتر از یک هفته دیگر در گروه مسابقات به مصاف مراکش، اسپانیا و پرتغال خواهد رفت. پژمان منتظری مســن ترین بازیکن با 34 سال سن اســت. بعد از او شجاعي با 34 سال و دژآگه با 32 ســال، وحید امیری، رضا قوچان نژاد و امید ابراهیمی با 30 ســال 6 بازیکن باالی 30 ســال کیروش را تشکیل می دهند. سیدمجید حسینی و سعید عزت اللهی نیز با 21 سال جوان ترین بازیکنان ما در روســیه خواهند بود. این تیم ملی با معدل 26 ســال و 4 ماه نسبت به دوره قبلی یک سال و 5 ماه جوان تر شده است.

B جوان ترین و پیرترین های تاریخ جام جهانی

جالب اســت بدانید نورمن وایت ساید، هافبک تیم ملی ایرلند شــمالی با 17 ســال و 40 روز در جام جهانی 1982 مقابل یوگســالوی به میدان رفت تا جوانترین بازیکن تاریخ ایــن رقابتها لقب بگیرد. فریــد موندراگون هم با حضور در دیــدار ژاپن برابر کلمبیا در جام جهانی 2014 با 43 ســال و 4 روز ســن و آنتونیــو کارباخــال از مکزیک با 43 ســال مســن ترین بازیکنان تاریخ جــام جهانی لقب گرفتند. پیش از ایــن، روژه میال مهاجم تیم ملی کامــرون در جام جهانی 1994 با 42 ســال و یک ماه، پت جنینگــز دروازه بان تیم ملــی ایرلند شــمالی در جــام جهانی 1986 با 41 ســال و پیتر شــیلتون دروازه بان تیم ملی انگلستان در جام جهانی 1990 با 40 سال و 9 ماه ســن، مسن ترین بازیکنان تاریخ جام جهانی بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.