بازیکنیبماندماجذبمیکنیم

Piroozi - - پـرسپــولیـــــس -

ریختوپاشنمیکنیم یحیــی گلمحمــدی، ســرمربی اعالمشدهاســتومنهمبادیدیکامال جدیــدپدیــدهحضــورشدرایــنتیمرا بــازومنطقــیاینتیمراانتخــابکردم. بــهدلیلشــناختیکهباشــگاهداشــتهو تــالشماایناســتتاپــسازپایانماه مشــورتیکهدوســتانانجامدادهاســت، مبارکرمضانوبراســاسبرنامهریزیکه عنوانکرد. انجــامدادیماز26یا27خرداداســتارت

گلمحمــدیگفت:ازاینکــهباتیمی کارمــانرادرمشــهدبزنیــموتمرینات کهنمایندهخطهخراســاناستوشهرامام راآغازکنیم. رضــا(ع)اســتمیخواهــمکارراآغازکنم ســرمربیپدیــدههمچنیــندرباره خوشحالموبایدازمدیرعاملواعضایهیات بازیکنانمدنظرشعنوانکرد:برنامهریزی مدیرهباشگاهکهایناعتمادرابهمنداشتند ماایناستکهازریختوپاشوهزینههای تشــکرنمایم.شهرمشــهدواستانخراسان مالیبیهودهجلوگیریکنیم.برایناساس رضویظرفیتبسیارباالوهوادارانفوتبالی تمرکزمانبررویجذببازیکنانجوانوبا پرشــورونشــاطیدارد.بایــدازابرازلطف انگیزهاست.درکناراینموضوعبهباشگاه هوادارانپدیدهومردممشــهدوخراســان اعــالمکردهامکــهبابرخینفــراتفصل کهنســبتبهانتخابمنابرازلطفداشتند گذشتهکهمدنظرهســتندصحبتکنند. تشکرکنم. همچنینبازیکنانجدیدیهمدرپســت

وی تاکید کرد: از شــرایط باشــگاه پدیده کامال مطلع هستم های مختلف الزم داریم که در حال مذاکره با آنها هستیم و انشاءا... و این شــرایط در جلســاتی که با مدیران باشــگاه داشــتم به من از این هفته کار جدی نقل و انتقالت پدیده را استارت میزنیم.

ســرمربی پارس جنوبــی جم معتقد اســت با وجود شــرایط خــوب تیمها از جمله سپاهان و تراکتورسازی برای کسب قهرمانی، تکرار مقام سال قبل توقعی بیجا از این تیم است.

مهدی تارتار درباره جدایی بازیکنان مهم ایــن تیم اظهار کرد: کاری نمیتوانیم بکنیــم! همــه دوســت دارند پیشــرفت کنند. مــا که نمیتوانیم با پیشــنهادهای استقالل، پرسپولیس، سپاهان، ذوبآهن و تراکتورسازی به بازیکنانمان مبارزه کنیم. بازیکنان هم دوســت دارنــد به این تیمها بروند. این طبیعت بیرحم فوتبال اســت. وظیفه ما این است که بازیکنان را بسازیم و به فوتبال کشورمان تحویل بدهیم.

تارتار درباره جــذب بازیکنان جدید بــرای پارس جنوبی عنوان کرد: ما منتظریم تیمهای دیگر بازیکن بگیرند بعد از آن اگر بازیکنی در بازار ماند ما جذب میکنیم. البته همیشه بازیکنان خوب زیادی میمانند ما سال گذشــته هم همین کار را کردیم. ما ابتدا بازیکنان لیگ یکی را جذب میکنیم و بعد سراغ لیگ برتریها میرویم.

وی درباره تکرار عنوان پنجمی پارس جنوبــی در لیگ فصل قبل عنــوان کرد: بــا رفتن این همه بازیکن و اضافه نشــدن بودجــه چطــور از ما توقــع پنجمی لیگ دارید؟! در شــرایطی که امســال سپاهان و تراکتورســازی هم برای قهرمانی بســته شــدند کســب چنین مقامی توقعی بیجا از تیم ما اســت. سال گذشــته اگر پنجم شدیم یک اتفاق بزرگ بود اما امسال نباید چنین انتظاری از تیم ما وجود داشته باشد. هدف ما مانند سال گذشته سقوط نکردن بــه لیگ یک اســت البته مــا از خودمان انتظار داریم که عملکرد ســال گذشته را داشــته باشیم اما نباید فشاری روی ما باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.