جاللی:نمیتوانممانع جداییبازیکنانمشوم

Piroozi - - پـرسپــولیـــــس -

مهاجم ذوبآهن از پیشــنهاد ســرخابیهای پایتخــت و ابراز احساسات هواداران این دو تیم تشکر کرد و گفت: به دلیل یک فصل قرارداد با باشگاه اصفهانی تابع دستورات آنها خواهد بود.

مرتضی تبریزی گفت: من یک فصــل دیگر با ذوبآهن قرارداد دارم و برای جداییام مســوولین باشگاه باید تصمیمگیری میکردند کــه در نهایــت تصمیم بر آن شــد که یــک فصل دیگــر را هم با ذوبآهن سپری کنم.

ضمنا باید از هواداران 2 تیم سرخابی که در این مدت در فضای مجازی و در هرکجا که من را دیدند با ابراز احساساتشــان شــرمنده کردند هم تشکر کنم.

تبریــزی دربــاره بازگشــت هافبــک طــراح این تیــم یعنی محســن مســلمان عنوان کرد: مســلمان بازیکن بزرگی است و در هــر تیمی که بوده همیشــه نشــان داده که جزو بهترینهاســت. از بازگشــت دوباره او بــه ذوبآهن خیلی خوشــحالم و مطمئنم که با حضــور او و ســایر بازیکنان فصلــی متفاوت را بــرای ذوبآهن رقم خواهیم زد. نساجی قائمشهر تنها نماینده مازنیها در لیگ برتر که پس از حدود ربع قرن به ســطح یک فوتبال کشــور راه یافته، بــرای یارگیری در کوران ســخت این رقابتها این روزها چراغ خاموش حرکت میکند. این در حالی اســت که این روزها رسانههای محلی در مازندران برای اطالعرســانی هواداران پر و پا قرص این باشگاه به گمانهزنیها روی آورده و با انتشار اخبار غیرشفاف از صفحات برخی بازیکنان در فضای مجازی درصدد رفع تشنگی اطالعاتی هواداران هستند . اگر چه گفته میشود تاکنون باشگاه با حامد لک (دروازبان فصل قبل فوالد خوزستان)، امید ســینک (بازیکن فصل قبل پارس جنوبی) و محمد آبشک (بازیکن فصل گذشته سپیدرود رشت) برای فصل آینده رقابتهای لیگ برتر قرارداد یکســاله بسته، ولی مدیر روابط عمومی هیات فوتبال مازندران میگوید که این قراردادها هنوز در هیات این اســتان به ثبت نرسیده اســت. پیش از این باشگاه نساجی قائمشهر خبر از تمدید قرارداد جواد نکونام ســرمربی فصل گذشته این تیم و دستیارانش برای فصل آینده داده بود که به نظر میرسد این قراردادها نیز هنوز در هیات استان به ثبت نرسیده است. مجید جالی درباره جدایی بازیکنانش و خلع ساح او برای فصــل بعد گفت: این موضوع برای من اپیدمی شده و با آن کنار آمدهام. ذاتا این خوشحال کننده است که بازیکنان تربیت شده در تیم شما مشتریان زیادی پیــدا کنند اما این شــانس مدعی بودن را از من میگیــرد. اگر همین امســال میتوانستم همه بازیکنانــم را حفظ کنم قطعا ســال بعــد به یک مدعی تبدیل میشدیم. اما یک مربــی نمیتواند مانع جدایی بازیکنی شــود که قصد جدایی دارد. جالی در پاسخ به این سوال که آیا بازیکنان جدا شده مثل بارانی، شــیری، آقاخان و .. میتواننــد در تیمهای جدیدشان موفق باشد یا نه عنوان کــرد: نمیتوانم در این باره تحلیل داشته باشــم، ما به جز بازیکنان داوود فنایی را هم از کادر فنی به همــراه نخواهیم داشــت. این هم انتخاب خود او بود و میخواســت فضای جدیــدی را تجربه کند. برای همه آنها آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم در تیم جدیدشــان بازهم مثمرثمر باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.