برانکو كارش را بلد است؛ هواداراننگرانفصلهجدهمنباشند

Piroozi - - خــبـــــــــــــــر -

محروميت نقــل و انتقاالت بزرگترين چالش پرسپوليس و برانکو در فصل هجدهم ليگ برتر محســوب میشود اما با اين حال شــمايل اين تيم از تيم فصل چهاردهم كه مدعی سقوط بود بدتر به نظر نمیرسد.

پرســپوليس بعد از كســب 2 عنوان قهرمانی پياپی اكنون در شــرايطی در ليگ هجدهم حاضر خواهد شــد كه محروميت نقل و انتقاالتی و جدايی چند ستاره نگرانی بزرگی را برای هواداران شــکل داده است. برانکو ايوانکوويچ نيز عليرغم تمديد قرارداد و صحبتهايــش در خصــوص عدم نگرانی بابت فصل آتی اما كامال مشــخص است كه با جدايی و عدم توافق با هر ستارهای نگران فلســفه و تاكتيکی است كه بايد برای دفاع از اعتبار خود و تيمش به كار گيرد. خصوصا اينکه در فصل جديــد با ريخت و پاشها و تقويت ديگر تيمها برای به زير كشيدن اين تيم شرايط سختتر از قبل نيز شود.

اما شــايد چنــدان هم جــای نگرانی نباشــد؛ هواداران اين تيم كافی اســت تيم فصل چهاردهــم پرســپوليس را به خاطر بياورنــد، تيمی كه با بازيکنــان نه چندان مطرح و نگرانی بابت سقوط شرايط غيرقابل باوری را پشت سر میگذاشت و در ادامه با حضور برانکو و انقالب ۳ ســاله او دو عنوان قهرمانــی در ليگ برتر و يــك قهرمانی در سوپركاپ را جشن گرفت.

برانکــو فصل پانزدهم را در شــرايطی اســتارت زد كــه اين تيم از قــدرت مالی مناســبی برخوردار نبود و تــا پيش از نيم فصــل نيز حتی توانايــی پرداخت مطالبات بازيکنان را با توجه به عدم توافق با اسپانسر نداشــت. با اين حال آنها فصل را با حضور بازيکنان تازهواردی همچون كمال كاميابی نيا، محسن مســلمان، فرشــاد احمدزاده، رامين رضاييــان، جری بن ســون، محمد انصاری و لوكا ماريچ استارت زدند و نفراتی چون فرناندو گابريل، افشين اسماعيل زاده، مبين دورقی، مهدی جعفرپور، رضا نوروزی، ميثم حســينی، محمدرضا خانزاده، مهدی دغاغله، حميد علی عسگری و پيام صادقيان از جمع آنها خارج شده بودند.

فصل شــانزدهم اما خيلــی بهتر برای اين تيم پيش رفت. حضــور وحيد اميری، سيدجالل حسينی و عليرضا بيرانوند از نفت تهران، حســين ماهينی و صــادق محرمی از ملوان، ساســان انصاری، محســن ربيع خواه، الکســی پل يانســکی، آنتونی گولچ، والديميــر پريموف و احســان علوان زاده و رضا كرمالچعب همراه بــود. البته در ادامه فصل ساسان انصاری، كرمالچعب و آنتونی گولچ از اين جمع جدا شدند. برانکو در نقل و انتقاالت پيش فصل نيز مهرداد كفشگری، ميالد كمندانی، عليرضا نورمحمدی، سوشا مکانــی، رضا خالقی فر، بابك حاتمی، جری بن ســون، محسن بنگر و مايکل اومانيا را از دست داده بود.

فصــل هفدهم نيز ســيامك نعمتی و گادوين منشــا از پيکان بــه جمع اين تيم اضافه شــدند. شــايان مصلح از سپيدرود و شجاع خليل زاده از سپاهان ديگر خريدهای اين تيم محســوب میشدند. بشار رسن نيز ســتاره عراقی ايــن تيم بود كــه از نيروی هوايی عراق به عضويت سرخپوشان در آمد. در اواســط فصل نيز احمــد نوراللهی اجازه بازی برای سرخپوشــان را با توجه به پايان خدمت ســربازی دريافت كرد. در اين فصل اين تيــم بازيکنانی مثل راميــن رضاييان، مهــدی طارمی، ســروش رفيعی، شــهاب كرمی و محمد امين آرام طبع را از دســت داده بود.

نگاهی به پروســه ۳ ســاله تغييرات نشان میدهد پرســپوليس به همان تيمی تبديل شــوند كه هواداران را با خود همراه كرده و به جامهای دوباره دســت يافتهاند. اين تيم اكنون هرچند در آستانهی از دست دادن 5 ســتاره خود قــرار دارد اما مطمئنا با تغييرات و روند مناســبی كه طی اين ۳ ســال در نقل و انتقاالت پشت سر گذاشته در قامت تيمی درجــه دو قرار ندارد و قادر خواهد بود حتی با پشت سر گذاشتن دوران محروميت نقل و انتقاالتی همچنان به روند موفقيت آميز خود ادامه دهد. شايد اگر اين مصائب در فصل چهاردهم رخ میداد اكنون كامال بايد آنهــا را حتی در خطر حضور در منطقه ســقوط نيز لحاظ كرد اما در شرايط فعلی و با توجه به پتانســيلی كه در اختيار دارند شايد تنها كمی از جمع مدعيان فاصله گرفتــه و نيم فصل دوم نيــز با جذب چند مهره داخلی و خارجــی كورس قهرمانی را جذاب و داغ كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.