اين4نفر...

Piroozi - - خــبـــــــــــــــر -

در شرايطی كه باشگاه برای تمديد قــرارداد بــا بازيکنان مدنظر بــه نتيجه نرســيده، 4 بازيکن اين تيم آمادگی خود را برای تمديد قرارداد اعالم كردند.

باشــگاه پرســپوليس كه در پايان فصل هجدهم اميدوار به تمديد قرارداد با كمال كاميابینيا، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، وحيد اميری و صادق محرمی بــود تا اين لحظه در اين امر ناكام ماند تا در كنار محروميت نقــل و انتقاالتی اين مســاله نيز به چالش دردسرساز ديگری برای آنها تبديل شود.

در اين شــرايط اما بعــد از عليرضا بيرانوند و شــجاع خليل زاده كه قرارداد خــود را در اتفاقی جالــب توجه تمديد كردنــد، اكنون حســين ماهينــی، علی عليپور، اميد عاليشاه و احمد نوراللهی نيز در گفتگو با باشــگاه از تمايل خود برای تمديد قــرارداد خبر دادهانــد تا در اين شرايط حساس همراه تيم باشند. عاليشاه پيــش از ترک پرســپوليس نيم فصل از قراردادش با تيم باقی مانده بود. نوراللهی نيز گفته میشــود يك فصل ديگر با تيم قرارداد دارد اما برای افزايش آن مشکلی ندارد.

ماهينــی نيــز كه پنجميــن فصل حضورش در اين تيــم را پيشرو دارد از تمايل خود برای ادامه همکاری خبر داده تا همچنــان مرد مورد اعتماد برانکو لقب گيرد. عليپور نيز كه در فصل گذشــته به بهترين شــکل ممکن با آقای گلی پاسخ اعتماد باشــگاه را داده بود اكنون شرطی برای تمديد قرارداد ندارد تا از اين حيث حداقل باشــگاه اميدوار به برطرف شدن موانع نقل و انتقاالتی و حفظ ســتارههای كنونی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.