كاپيتانبهجامملتها اميدواراست

Piroozi - - خــبـــــــــــــــر -

كاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس از بازی هــای ملی خداحافظی نکرده اســت. خط خوردن سيد جــالل حســينی از اردوی تيم ملی قبل از اعزام ملی پوشان به تركيه باعث شــد تا برخی ها از خداحافظی اين بازيکن از بازی های ملی خبر بدهند. اين در حالی اســت كه طی روزهای گذشــته كاپيتان تيم پرســپوليس موضعی در قبال تيم ملی و حاشيه هايش نداشته است. اين مدافع باتجربه اما در محفلی دوســتانه اعالم كــرده كــه از تيم ملی خداحافظی نکــرده اين اخبار كذب و شايعه است. بعد از اتمام جام جهانی ايــران بايد خــود را برای حضــور در جــام ملت های آســيا آماده كند و اين احتمال وجود دارد كه حســينی در اين تورنمنت بار ديگر لباس تيم ملی را بر تن كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.