مشهد شهر پژوهشگران و پژوهش ران مد گردهما ژه و ندهيد غلط آدرسبومی؛ علم توليد

علم هيئت اعضا ارتقا ننامهي درآISI مقالات گاه جا آثار بررس

Rasad - - Front Page -

روند ن7ا باشد. م ISI مقالات ارائه شور،? محققين ٢٠١٠ سال در ه? گرفته شتاب ما شور? در حد به در علم توليد رشد اول رتبه به را شورمان? ميلاد تعجب و رسانيده مقاله- شاخص اساس بر جهان- شورها? فناور و علم سياستگذاران از برخ ا7 درست از فارق است. كرده جلب خود به را گر7د اثرگذار ميزان اتفاق ن7ا تصميم، ن7ا بودن غلط به و اساتيد فعاليت در ارتقارا نامه ين7آ ده جهت و

دهد. منشان ميل>تتحصيلاتان7دانشجوژه7و ها نفرانس? و ISI مقالات به حد از بيش ش7گرا دارا علم سطح و بند رتبه جهت به ه? خارج نتري7پا سطوح به اغلب و بوده ا ملاحظه قابل تنوع مقالاتتوليد غيراخلاق فضاج7تروشده،بسندهآن با ها پژوهش به توجه ب آن، داغ بازار و سفارش توازن عدم بعضا ، ا منطقه و مل مسائل حل رد>7رو نتيجه در و گر7د>7 با bمختل ها بخش امتيازات نگر سان>7 ارتقا، برا تر آسان ها راه انتخاب bمختل ها رشته و شور? bمختل ها دانشگاه ين7آ بندها اغلب در ه7پا علوم و انسان علوم ، فن و افراد تنزل برا تنبيه ها گزاره در bضع نامه، ، بوم فندانشتوليدواختراعاتنمودناهميت م? رسد. م نظر به نامه ين7آ ن7ا لات>مش جمله از با اخير ها سال در ه? است ر?ذ به لازم البته رد>7رو نيز و نامه ين7آ ن7ا بندها برخ اصلاح توسعه پنجم برنامه و شور? علم جامع نقشه اصلاحات تا است شده سع موضوع ن7ا به شور? bال بند در چنانچه گيرد. صورت زمينه ن7ا در بازنگر » : شده يد?تا برنامه قانون ١6 مـاده ه? نحو به علم هيأت اعضاء ارتقاء نامه آئين هيأت اعضا پژوهش امتيازات درصد پنجاه تا

.« باشد شور? لات>مش رفع به معطوف علم ها گذار ل7ر اصلاح رسد م نظر به حال ن7ا با در عرصه ن7ا در گرفته ل>ش ها مسير و گذشته بجا است لازم و بود نخواهد ميسر مدت وتاه? بندها ش7افزا و بيشتر ها پيچيدگ جاد7ا حداقل ا7 ن>غيرمم را آن ج7نتا اب7ارز ه? آن تحول جاد7ا با زمان هم ند،? م دشـوار بسيار تامل قابل اقـدامـات نامه ين7آ ـن 7ا در ن7بنياد نمودن چهره رد.7پذ صورت نيز ج7ترو و فرهنگ و دارند را شور? مسائل حل دغدغه ه? اساتيد اند داده انجام زمينه ن7ا در هاست7شا اقدامات راندن حاشيه به نيز و ها رسانه و مسئولان توسط ارائه و غيربوم ها مدل با صرفا ه? 7ها چهره اند، رسيده مقبوليت به ت7اولو بـدون مقالات و فرهنگ اقـدامـات ن7تر xوچ? از تواند م

باشد. عرصه ن7ا در ج7ترو شود. م اجرا و ت7ر7مد ها دانشگاه اساتيد و علم ها نامه ان7پا عنوان ، پژوهش ن7عناو يد7تا و پيشنهاد انجام ، ارآموز? بر نظارت هـا، آن تحقيق روش و خدمات، و توليد با ارتباط در Gمشتر ها طرح ، علم ها قطب ها، ده>پژوهش ت7ر7مد و تاسيس ا7 و اساتيد مستقيم حضور با و... آموزش ها گروه گيرد. م صورت ها دانشگاه در آنان نظارت تحت محيطعواملر7سا اثرگذارميزانتوان نم گرچه اما گرفت ده7ناد ور?مذ موارد 7ارآ? و اثربخش در را ت7ر7مد و ت7هدا را محور نقش ه? است ه7بد

دارند. زمينه ن7ا در اساتيد و علم هيئت اعضا در فناور و علم توسعه در ور?مذ نقش به توجه وزارت زان7ر برنامه و گذاران سياست تلاش شور،? راستا در نقش، ن7ا ت7هدا و ت7حما بر علوم، است. بوده شور? در بخش ن7ا نيازها از آنان تحليل عناصر تر ليد? از >7 در ا ننده? تعيين تاثير ه? ها فعاليت به ده جهت اساتيد آموزش و پژوهش نامه ين7آ دارد، ها دانشگاه در اعضا علم مرتبه ارتقا ـن 7ا اســــت. عـلـمـ هـيـئـت در است رده? سع نامه ين7آ سال بازنگر - چهاربخش ، پژوهش ، آموزش -١٣٨٩ ، فرهنگ و 7اجرا ، علم را اقــدامــاتــ و هـا شـاخـص لذا د؛7نما تعيين را وزن دام?هر برا و نموده b7تعر تا است لازم بالاتر رتبه به ا رتبه از ارتقاء برا اساتيد نامه ين7آ ن7ا در شده تعيين ها نمره از نصاب حد آموزش نظام در را خود رشد ند7فرآ تا د7نما سب? را ن7ا گير جهت ه? است واضح پر نند.? ط عال اعظم بخش گير جهت آن، ب7ضرا و نامه ين7آ نظام Gمحر موتور عنوان به را ها دانشگاه اساتيد از گير جهت ن7ا اگر د.7نما م تعيين عال آموزش و دانش و صنعت ارتباط يم>تح و ت7تقو سمت به نتيجه سو همان در باشد شور? واقع مسائل حل برا پژوهش و علم برا علم مروج اگر و داد خواهد را موجود وضع از بيش انتظار طبيعتا باشد پژوهش

بود. قائل آن برا توان نم نندگان? ن7تدو گذشته ها سال در مثال عنوان به ه? بودند رسيده بند جمع ن7ا به ارتقا، نامه ين7آ توجه آن ب7ضر ش7افزا و مقاله موضوع به است لازم وتاه،? زمان مدت در لذا گيرد، صـورت ا ــژه7و به ان7دانشجو و اساتيد بين در مقالات ارائه از موج از برخ غم و هم تمام روزها ن7ا ه? نحو به افتاد، راه وابسته اقتصاد از عبور مقدم مان ا حميدرضا پيشرفته، ها فناور توسعه ، فروش خام و نفت به به دستياب خلاصه و بنيان دانش محصولات توليد الزامات نيازمند منطقه، در فناور و علم اول گاه7جا ارتباط هـا آن ن7تر مهم از >7 ه? است متعدد نظام، رهبرپيش،لهاساازاست.صنعتودانشگاه ردن?پيدا عمق و دانش شدن اربرد? بر فـراوان بارها و داشته يد?تا شور? در دانشگاه و صنعت ارتباط

اند. نموده ت7نارضا ابراز موجود وضع از م،7بينداز نگاه اخير ها سال تحولات به اگر زمينه ن7ا در ر7تقد سته7شا اقدامات ه? ابيم7 درم ها Gپار ت7تقو و تاسيس اسـت. گرفته صـورت راهبرد ستادها رشـد، ز?مرا و فناور و علم بنيان، دانش ها ت?شر توسعه ن،7نو ها فناور نخبگان، سند و شور? علم جامع نقشه ن7تدو و علم مـعـاونـت تاسيس و... جمهور است7ر فناور

اند. دسته ن7ا از رسد م نظر به همه ن7ا با نظام در تــحــولات سـرعـت ه،دانشگا و عال آمـــوزش رفت م انتظار ه? آنچنان تحول و نـبـوده توجه قابل ـنـدهـا 7فـرآ در اســاســ آن آمــوزشــ و پــژوهــشــ بنا اســت. نگرفته صــورت و پـژوهـش مـعـاون گفته بـه ها پژوهش از اعظم بخش هنوز علوم، ر7وز فناور حل رد>7رو دارا و است اربرد?غير شور? در بازار فعالان گر7د سو از باشد. نم شور? معضلات متناسب را ها دانشگاه در موجود ها آموزش نيز ار? امرن7اعلتواقعاامادانند. نمخود ها ت7ماموربا ها، نهادساز يدات،?تا همه ن7ا از پس چرا چيست؟ همچنان ها بخش ر7سا در تحولات و ها س7سندنو

دهند؟ م ادامه خود گذشته مسير به ها دانشگاه برخ در را معضل ن7ا شه7ر نظران صاحب برخ و شور? فناور و علم نظام تعامل در ليد? عناصر مال تامين مدل نظير عوامل دانند؛ م ها دانشگاه به ا ملاحظهقابل وابستگه?شور?درها دانشگاه ان7دانشجو از ه7شهر افت7در ا7 و دولت ها ت7حما در علم هيئت اعضا ارتقا نظام نيز و دارد نظام اصل راهبر و ليد? اثر نقطه ه? ها دانشگاه

هستند. شور? عال آموزش آموزش نظام از اصل انتظار دو ه? است آن واقعيت و پژوهش انجام و انسان نيرو تربيت ، عال هيئت اعضاتوسطدوهرن7اه?باشد متحقيقات

پيدا انــدازه از بيــش وزن و مقــالات ــردن/ خارجــ هــا نفرانس/ و بند رتبه جهــت به ه/ تنوع دارا علم ســطح و بــوده ا ملاحظه قابــل تر ين پا ســطوح به اغلب

شود م بسنده آن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.