افزایی هم عامل تعامل

Rasad - - Front Page - روش ر/شا مجتب

پژوهش ، بسيار مهـاـلا? و گفتارها در حت نگاه خوانند. م توسعه عامل را افته7 توسعه شورها? توفيقات بـه گــذرا را موضوع ن7ا خودمان مل تهاپيشرف و اعتبارت نسبت چرا ه? سازد م ان7نما بوضوح شاخص را داخل ناخالص توليد به پژوهش شود م محسوب شورها? افتگ7هتوسع برا عنوان به بنيان، دانش اقتصاد ه? روست ازچه و شدهمحسوب اقتصاد بالندگدرمهم عامل ت7اولو عنوان به دانش ق7طر از 7درآمدزا و م?راپژوهشاگره?دانيم مxني.x7استراتژ هگذار7سرما آن برا و نيم? فرض اهميت را گزاف ههان7هز د7با ـنـده 7درآ نيم،>ن اهميت به نسبت آگاه وجـود با م.7بپرداز معظم مقام رر>م يدات?تا و ها توصيه و موضوع توسعه در آن نقش و پژوهش اهميت بر رهبر همچنان ، فناور و پژوهش ند7فرآ در شور،? از فـارغ ه? مواجهيم هاـد7عـد لات>مش با حال در ه? گذار ه7سرما و اعتبارات ميزان حد در اثربخش نيم،? م آن صرف حاضر و ها ادداشت7 مقالات، منابع، در نيست. انتظار ازرا مختلف هاآسيبمتنوع، رهااظهارنظ برشمرده نخصوص7درا متفاوت ههادگا7د متاسفانه آنچه ن>لي اند، نموده بند طبق و تحليل و بررس م،7هاگمارد وقت آن به متر? و پژوهش با مرتبط لات>مش حل و هاش7ر هر متفاوت ماهيت از فارغ ه? است فناور ه? آن جالب سانند.>7 عمدتا ، تخصص حوزه لات>مش همين ه? م7خور برم موارد با گاه گر7د سازمان در و شده مرتفع سازمان توسط از دو هر و است مطرح جد چالش عنوان به موضوعاتاز بسياردره? آسيبخبر؛ بهم پژوهشحوزهنگيربا7گرمواجهيمآنبانيزگر7د دانش. ت7ر7مد وجود عدم هست، نيز فناور و و نهاسازما از تعداد مشورت با رو، ن7ا از به تا د7گرد مقرر 7اجرا و علم نهادها نفعان7ذ و ران7مد نظر تبادل و ر>همف منظور 7گردهما مقدس، مشهد شهرمان، پژوهش در مشهد شهر پژوهشگران و پژوهش ران7مد 7آشنا هدف با جار سال ماه اسفند ششم 7اجرا سازمانها در نظير و همتا واحدها 7همسو برا ا زمينه جاد7ا مشهد، شهر ، پژوهش اقدامات و تهافعالي 7افزا هم و بسترساز و پژوهش ران7مد تجربيات تبادل نهاسازما بين ارتباط و تعامل بـرقـرار مقدس مشهد پژوهش نهادها و 7اجرا است هانگارساد قطع طور به گردد. برگزار به بتوان روزه x7 جلسات و 7گردهما با ه? ن7ا ه? 7بهاآسي ابعاد و وجوه ليه? بررس اما پرداخت، است دچـار آن به توسعه عامل ساز زمينه تواند م 7گردهما ن7ا مسلما و مستمر گفتمان و طـرح بــرا را مناسب بين مشابه ههادغدغ درخصوص Gمشتر ههاحوز از اعم ، فناور و پژوهش نفعان7ذ فراهم را پژوهش و علم ، صنعت ، 7اجرا

آورد. ز? مرا و نهادها نها،سازما ليه? از ان7پا در ز7هربرنام و طرح در را ما ه? پژوهش و علم قدردان صميمانه نمودند، ار7 مراسم ن7ا دلسوزان و صاحبنظران ليه? مقدم و نموده ن7ا در حضور برا را فناور و پژوهش حوزه

م.7دار م گراممراسم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.