رصد اقتصادى مطالعات گروه .٢٣شماره

Rasad - - Front Page -

٢٠ صادق شهيد نبش . صادق شهيد بلوار د.مشه

٧6٣4٠٠٠ خراسان. روزنامه ٢ شماره ساختمان شجاع ورش/ رمسئول: مد ان احد محمدسعيد سردبير: ش>زحمت رضا نامه: ژه 7و دبير

خراسان هنر فرهنگ موسسه پژوهش دفتر تحليل نامه ژه و مشهد شهردار توسعه و ز ر برنامه معاونت پژوهش و توسعه ت ر مد ارMهم با

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.