مداردانش شهر و پژوهش

Rasad - - Front Page - زاده عباس غلامرضا تر/د

لازمه نيز ارا? و ا7پو ابـداع و نـوآور نظام جاد7ا * شهاپژوه محور، دانش جوامع در است. پژوهش عرصه به ورود با و شـده اخـتـراع به منجر د7با بتواند و آورد فراهم را ثروت توليد بستر اجتماع،

گردد. ساز تجار محل نيازها با منطبق د7با نوآور و پژوهش * د7با پژوهش، ند7فرآ در عبارت به باشد. بوم و سپس و ده7گرد بررس جهان دانش و تجارب خلق به و ند? پيدا تطبيق محل نيازها با

شود. منجر ن7نو ها فناور پژوهش و تحقيق فاصله محور، دانش جامعه در * گردد م حذف توليد و صنعت ها محيط با ن7 بهتر به دنيا دانش موجود از ه>ن7 ا بر علاوه و نيز دانش موجود بر د،7نما م استفاده ل>ش

د.7افزا م و گرفته انجام بهينه نيز پژوهش در منابع تخصيص * ه? چرا گردد م پرهيز رار>ت و مواز اقدامات از توان م آسان به و شده گذاشته G اشترا به دانش

نمود. استفاده شهاپژوه ر7 سا و تجربه و دانش از و گان7با صورت به تحقيقات و ها پژوهش ج7نتا * ند7فرآ در ه>بل ماند نم باق محرمانه صورت به از بتوانند گران7د تا شود م x7شر دانش تسهيم

بخشند. توسعه را آن و نموده بردار بهره آن ز?مرا ا7 سازمان ا7 قشر به محدود نوآور و پژوهش * وبودهنوآوروخلاقافراد،همهه>بلگردد نم عمل پژوهش، علمز?مرا پشتيبانوتعامل،ت?مشار تسهيم در 7اجرا نهاسازما و ها دانشگاه و آن ها ژگ7و از جامعه در نوآور و ابداع و دانش در پژوهش مؤسسات محور، دانش شهر در است. جذب را اعتبارات و پژوهشگران ن7بهتر تا تلاشند روزافزون صورت به ها دانشگاه كه حال در كنند گر7كد7بااستادانوان7دانشجون7بهترجذب برا دانش تا دارنـد تلاش دام?هر كنندو م رقابت به نيز گران7د دانش از و داده ش7افزا را موجود

ند.7جوبهره نحو،ن7بهتر متوليدنظ به امروزه ، افتگ7 توسعه شاخص ن7برتر افته7 توسعه كشور و دارد اختصاص محور پژوهش دانش موجود بر بيشتر درصد كه است كشور شده توليد دانش از بيشتر مقدار و د7بيفزا دنيا صحنه در مـدرن و ن7نو هـا فناور قالب در را شهر به شدن ل7تبد جهت لذا كند. عمليات توليد شهرها، ـز 7ر برنامه نحوه در تغيير شمـدار،دانـ لزوم و دستگاه و بخش ار>اف و ها نگرش در تغيير bمختل ها ش7اند هم و تعاملات و 7همگرا از مدار دانش شهر تهارساخ7ز آوردن فراهم و

گيرد. قرار توجه مورد د7با ه? است الزامات خود، دانش ت7ر7مد با د7با شهرها، رد،>7رو ن7ا در اهش? را رارها>ت ند،7نما اتخاذ بهتر ها تصميم و پارچگ>7 به و داده ش7افزا را نــوآور دهند، جز امر ن7ا و ابند7 دست 7بالا ور بهره و ار>هم استفاده با تنها و شد نخواهد ميسر پژوهش ق7طر از تحقق برا توان م ه? است پژوهش و مطالعات از

برداشت. بزرگ گام شهر محور دانش ت7ر7مد ت7ر7مد حوزه در د7جد مفاهيم از مدار دانش شهر روزافزونلات>مشومسائلبهتوجهباه?است شهر دانش"" مبنا بر سيستم ن7ا ت7ر7مد لزوم و شهرها دانــش"" اصـطـلاح، ـن 7ا در اســت. ـده7گـرد مطرح شهود استدلال، تجربه، ق7طر از ه? است برداشت توانند م زمان افراد و د7آ م دست به ادگير7 و خود دانش گران7د كه دهند گسترش را خود دانش افراد دانش تركيب نتيجه در و بگذارند اشتراك به را دانش ن7بنابرا شود. خلق د7جد دانش گر،7كد7 با دانش ها گنجينه ا7 اسناد و مدارك قالب در تنها عملكردها ندها،7فرآ ها، ه7رو در بلكه ابد،7 نم بروز

است. نهفته نيز سازمان هنجارها و هدف ه? است ا توسعه رد>7رو مدار دانش شهر پيشرفت و دار7پا شهر توسعه به دستياب آن 7نها گير بهره با توانند م شهرها ن7ا است. اقتصاد افته7 لات>مش برا مؤثر ها حل راه دانش، از را هاتـاز ها فرصت ، جهان رقابت عرصه در و

ند.7نما جاد7ا را شمداردان شهرها ها ژگ7و ، برخ هرچند جمعيتتنوع،دانشگاهيانوان7دانشجو بالانسبت به آزاد دسترس ، زندگ يفيت? بالا سطح ، بالا شمارند م بر ... و دانش تهارساخ7ز اطلاعات، خلاقيت جوامع، گونه ن7ا در ه? است آن واقعيت اما همه و است ده7نگرد محدود خاص قشر به نوآور و

باشند. نوآور و خلاق د7با جامعه افراد در گذار ه7سرما و ن7آفر دانش شهرها، ن7ا در محصولات توليد جهت دانش ارائه و انتشار استخراج، بخش طرف از هم افــزوده ارزش دارا خدمات و پشتيبان عموم بخش طرف از هم و خصوص جامعه در ثروت توليد موجب ت7نها در ه? شود م

گردد. م توان م را مدار شهردانش x7 ها ژگ7و ن7بنابرا فرهنگ ، شهر ها رساخت7ز بودن فراهم شامل فناور ها ه>شب مدار، دانش توسعه دانش، تقسيم

دانست. مطلوب شهر طراح و اطلاعات تجربهواستتجربهماحصلدانشاستمسلمآنچهاما پژوهش ها ه7پا همان ه? جستجو و او>نج? با شهر به دستياب جهت لذا شـود، م جاد7ا است گيرد. م قرار رأس در نوآور و پژوهش محور، دانش و بـوده محور دانـش ربنا7ز تحقيق و پژوهش پژوهش و محور دانش پژوهش د7با محور شهردانش را كند م اضافه دنيا دانش به د7جد دانش كه شهاپژوه رد،>7رو ن7ا در دهـد. قـرار ت7اولو در باشند: م ها ژگ7و برخ دارا تحقيقات و پژوهش يف? توسعه بيشتر محور دانش پژوهش * د7جد دانش د7با لذا آن. م? توسعه تا است و اقتصاد تحولات راهبر بتواند ه? ند? توليد ثر?حدا به را 7ارآ? و اثربخش و بوده اجتماع شدن غرق ا7 ساز مشابه است ه7بد برساند. پژوهش در رو دنباله و عمل ها ان7جر در را محور دانش توسعه ا7 محور دانش تواند نم

باشد. داشته دنبال به قالب در د7با محور دانــش پـژوهـش محصول * انجام ه? پژوهش ابد.7 تبلور الا? و نولوژ>ت از گـيـرد، جــا تابخانه? قفسه در و ـده 7گـرد باعث تواند نم و نبوده برخوردار مطلوب ارزش

گردد. آن تقسيم و دانش 7مافزاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.