شمحورىدان نوینحلقه شهرىاقتصادتوسعه

Rasad - - Front Page - زارع فيروز عل

منظور بـه ، اگــســتــرده رقـابـت شـاهـد امـــروز جـهـان مسير ه? است محدود و مياب? منابع به دستياب تضمين را اقتصاد واحد هر دار7پا و بلندمدت رشد موفق را واحـد د7شا اول نگاه در ن7بنابرا ند.? م منابع سب? در را بيشتر سهم بتواند ه? نيم? اب7ارز ن7ا راست به ا7آ اما دهد. اختصاص خود به bمختل تواند م حوزه ن7ا در تأمل ?اند و تجربه است؟ گونه سازد. دار7پد ما دگان7د فـرارو را گر7د قهااف ه? است ن7ا از ?حا جهان موفق تجارب به نگاه ن7بهتر ه? است مسير ، اقتصاد رشد مسير ن7بهتر سطح با را انسان ه7سرما و >7فيز ه7سرما يب?تر د.7نما ت7هدا و گرفته ار?به وربهره از قبول قابل >7 ه? 7شورها? ه? دارد ن7ا از نشان هاتجربه ن7ا وربهره ارتقا عن7 توسعه و رشد عوامل ن7مهمتر از سطح با حت اند،داده قرار خود اقدامات سرلوحه در را >7فيز ه7سرما bمختل نمودها به متر? دسترس در هانـــد.آورد دسـت به بيشتر موفقيت ، انسان و جهان اقتصاد ادبيات در امروزه ه? اواژه راستا ن7ا اقتصاد ا7 7دانا اقتصاد واژه شود، م مطرح بسيار جامعه عـنـوان ــل7ذ ـه ? واژه ــن7ا اســت. مـحـوردانـش است مفاهيم جمله از شود، م b7تعر محور 7دانا و شمندان7اند از بسيار توجه اخير هاسال در ه? است ر?ذ به لازم است. نموده جلب خود به را محققان شدن محور 7دانا سبب 7تنها به دانش ش7افزا ه? شرط دانش ن7ا از هگيربهر ه>بل شود، نم اقتصاد اقتصاد هدف باشد. م محور 7دانا اقتصاد اساس ن7ا در اسـت. شمحوردان جامعه جاد7ا محور دانـش ليه? اساس و گبناسن و جامعه ز?مر دانـش، مفهوم، مراستاه و اسـت اقتصاد و اجتماع تهافعالي و توليد در مهم و نده7فزا نقش نـوآور و خلاقيت با اقتصاد شمحوردان به نيل د.7نما م فا7ا دار7پا رشد منسجم، هاداد نظامِ طراح با مگر بود نخواهد ميسر ارتباطات، و اطلاعات فناور توسعه ارآمد،? و روزبه از هگيربهر و توسعه و پژوهش حوزه در هگذار7سرما آموزش و شهارو بهبود ساختارها، اصلاح در آن ج7نتا نالمللبي عرصه در رقابت توان ارتقاء ، انسان نيرو و مل ، محل تقاضا تغييرات به ع7سر 7گوپاسخ و در دانش نمودها ن7ترمهم از >7 امروزه . المللبين راهبرد سند از برخوردار جامعه اقتصاد امور اداره

است. (EDS) اقتصاد توسعه هاندتوانست ه? 7شهرها ثر?ا ه? دهد م نشان ها بررس ن>مم ل>ش ن7بهتر به را خود اقتصاد توسعه مسير ت7ر7مد در اسناد چنين از ند،7نما ط و طراح و شناخت با ه? چرا اند،جسته م بهره خود شهر اهداف ن7ترمناسب هاندتوانست خود موجود وضع تحليل ن>مم نه7هز ن7متر? با را مسير ن7بهتر و انتخاب را پيداست ناگفته نند.7برگز اهداف ن7ا به دستياب برا در قو بسيار ت7ر7مد ساختار از 7شهرها چنين ه? نوآور نظام و (R&D) توسعه و تحقيق مباحث حوزه اقدامات زمينه ن7ا در و باشند م برخوردار مناسب ننده?لتسهي مقررات و قوانين ن7تدو جهت را مناسب

هاند.داد انجام

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.