هاپژوهش ناكارآمدى ریشه بودن، دولتی

تكنولوژت ر وپژوهشگرمد كارشناسزدخواه، ا ا... روح تر/د

Rasad - - Front Page -

ن7آخر اش خارج ها ت7مأمور تمام در كه بود هبودكرد 7شناسا را كشاورز حوزه ها فناور اصـلاً گفت مـ بــود. كــرده جمع 7ها نمونه و كود ج7ترو بحث ما كه دهد نم اهميت وزارتخانه ك7 كنيم. مطرح را 7شيميا كود جا به ژنتيك نشده درك نجا7ا در فناور كه است ن7ا مسأله سر است. بـازار انحصار مسأله همان گرش7د سر اما ا7آ كه نكند بررس اساساً و كند وتو تواند م دولت ش7رو و نه؟ ا7 دارد واقعيت نوآور ا7 فناور فلان از ك7 همين بـرا نـه؟ ا7 بشود هگذار7سرما توسعه، پنجم برنامه برا شده مطرح پيشنهادها بتواند كه بود فناور و پژوهش دادگــاه تشكيل مافيا نگذارد و بدهد نظر پژوهشگران ادعا درباره بگيرد. را نوآور ك7 جلو

كارشناسی بدنه آفات بسيار هم 7اجرا ها دستگاه كارشناس بدنه ناب ها ده7ا و ها پژوهش برا را مانع نقش مواقع عوض ر7مد وقت ژه7و به كند. م باز مستقل و حرف به است ناچار شود مسلط كار بر تا و شود م است معروف كند. اعتماد دستگاهش كارشناسان را كارشناس اما كرد عوض شود م راحت را ر7وز كه خواهد م و د7آ م وقت هم آمد ناكار ر7مد ك7 نه! خـودش بـا بـبـرد، بــالا را اش كــار بـيـلان فقط كارشناس بدنه همين حرف به بگذار د7گو م كار حيطه ن7ا با لهاسا بالأخره چون كنم اعتماد همه ن7ا با لابد و نيستند سياس و اند بوده درگير برا اسـت. معتبر حرفشان قطور، شهـاگـزار سيستم وقت شود. م امضا ماشين فقط همين مزاده اما هم چقدر هر ر7مد باشد، كارشناس دست سه عرض در خواهد م برد. نم پيش كار باشد افتد. م تاب و تب به و بگيرد كلان تصميم ك7 ماه كرده فكر كه نبوده كنارش در هم تفكر كانون بدنه توسط و شود نم داده راه هست اگر ا7 باشد، وح كارشناس حرف شود. م نف كارشناس دولت به كه هم د7جد ههاد7ا و شود م منزل

شود. م ارجاع كارشناسان به باز رود م خاطر به است ممكن دستگاه ك7 كارشناس اصلاً مثلاً باشد. نداشته متعادل نگاه سازمان مصالح به مشكلات كل غـرب، پتروشيم تأسيس بعد از بعد بوده. غيراقتصاد كار شد گفته و آمد وجود تعجب شد. طراح هم شرق اتيلن م7د7د ناگهان آن ممكن چطور قبل ناكام تجربه به توجه با كه م7كرد باشند. كرده قبول را طرح ن7ا كارشناسان است اسم به حصر و حد ب حقوق گاه بينيم م هم دولت پژوهش نهاسازما شود. م داده پژوهش بسيار دوم شغل محل كه معروفند ن7ا به تهران در عضو و است سازمان فلان كارمند طرفاست. افراد از هست. هم سازمان آن پژوهش مركز علم هيئت گيرد. م را اش علم هيئت حقوق نكند، هم كار مفاسد ا7 ناكارآمد زمينه بعضاً هم ها بودجه ن7ا لذا

شوند. م به ـم. 7دار هم مثبت ها تجربه مقابل، نقطه در پاستور مؤسسه در دكتر خانم ك7 نمونه عنوان جاها از ك7 ك7 را نيازش مورد ها دستگاه به حت و بود آورده هم گرد كشور داخل bمختل بود؛ ساخته داخل متخصصان كمك با و كم قيمت بخرد خارج از را آن خواست م اگر كه حال در ن7ا شد. م تحميل المال بيت بر نه7هز كل د7با درباره گير تصميم اختيار اگر كه دهد م نشان دست در نه و باشد پژوهشگر دست به مسائل ن7ا ها نه7هز ، دولت ر7مد ك7 متخصص شـود. نـمـ بيجا پژوهشگر خــود حــوزه ــن7ا صلاحيت كه اوسـت و است دربــــــاره مگــيــرتــصــمــيــ دارد. را پژوهش ههان7هز هم آن ر7مد ـك 7 وقت امــا د،7آ م پژوهش صبغه بدون آسيب دچار ها گير تصميم

شود. م پژوهش بازار در انحصار پژوهش بــازارِ گر،7د مسأله تقاضاست طـرف عنوان به شود مـ را مافيا بحث كـه كس اگر كرد. مطرح آن در بازار كه هست تضمين چه كند توليد محصول وقت آزاد بازار و تقاضا و عرضه مكانيزم بخرد؟ را آن حال در شفافيت با بــازار واقعاً كه دهد م معنا متخصص همان نباشد. رانت فضا و باشد فعاليت در را اعتياد كنترل دارو اصل ماده زدم مثال كه الآن كه 7دارو بود؛ كرده صنعت نيمه توليد داخل ع7توز و دار7خر و شود م وارد كشور از خارج از به تنها نه است. مخدر مواد با مبارزه ستاد اش كننده وارد او به اتهام كل كه نكردند، توجه او حركت ن7ا

...! و 7گو م دروغ كه شد مهندس ـدم. 7د كشاورز جهاد در را ن7ا شبيه و ستاد شورا عضو ،Z شر صنعت دانشگاه تكنولوژ مطالعات مركز كارشناس وزارت كوچك ع صنا ركل مد مشاور و ران ا تكنولوژ تحليلگران شبكه رئيس نائب ت ر مد دكترا دارا اكنون هم كه او رود. م شمار به زدخواه ا ا... روح سوابق از ع، صنا كشور پژوهش تهاواقعي با مواجهه در اد ز ن شير و تلخ تجارب باشد، م تكنولوژ خراسان روزنامه پژوهش دفتر در او با كه اســت نشســت ماحصل ر، ز گفتار است. داشــته

م. بپرداز پژوهش مفاسد اب شه ر و شناسا به تا داشتيم ن7ا از كدام هر نه. ا7 شود ده7خر د7با دستگاه ن7ا شان7 كاربر برا تخصص ههــادور ههادستگا كه ن7ا جا به مركز ن7ا سابق ر7مد داشت. لازم سفرها خودش بفرستد، را bمختل متخصصان شخصاً شيوه ن7ا با و رفته م را مربوطه آموزش

بود. رفته كشور از خارج به سفر ا ه خرد و صد بسته خــودش بــرا كـه كلان حقوق عــلاوه بـه كه جكوز و سونا و بــوده مركز ن7ا ساختمان داخل كه ...! و بــودنــد سـاخـتـه 7اجرا سازمان بعداً البته جلوگير و دخالت مربوطه در اتــفــاق ــن 7ا هبـــود.كـــرد دانشگاه ك7 و كشور مركز جـا نــه افــتــاده مــعــروف بر نظارت امكان كه دور 7فضا در را ن7ا نيست. آن كس اگــر كـه كنيد تصور از تومان صدهزار بخواهد كل د7با بگيرد دانشگاه بدهد. پس وكتاب حساب هاى ن ساختما و تجهيزات

پژوهشی ك7 خودش پژوهش كار برا آلات ماشين د7خر دولت ها دستگاه در 7گو است. جداگانه مسأله كل به ها دستگاه د7خر كه هست فرض پيش ك7 بدون باشد. داشته خرج هرچقدر ولو است خوب ضرور دستگاه ن7ا د7خر ا7آ شود بررس كه ن7ا پيش گاه نيست؟ دسترس قابل گر7د جا ا7 است فهميده وقت ما از تر پيشرفته كشور ك7 كه آمده فلان تست سفارش م،7دار را خاص ه دستگا ك7 ما پيش بسيار داده. ما به را دستگاه آن توسط هاشقطع ش7ههادستگا پژوهش انـداز راه از قبل د7آ م كه است مقولات از هم مقوله ن7ا لذا شده. ده7خر رفت سفر و كرد خرج پول كل اش بهانه به شود م لزوماً 7گو كند؛ نم آن به اعتراض هم كس ... و

د.7آ م شمار به مقدس كار ك7 است. پژوهش مراكز عمران ــن،7ا مشابه مقوله گرش7د هــا خــرج و پژوهشكده ساختن بــرا كهاشهر بعض در نـدارد. وجود چندان كنترل عمران خرج از غير گفتيم م ع7صنا وزارت فناور توجه اش افـــزار نـرم كارها به چـرا شهرك، ـن7ا ميليارد ده فقط ما امسال بودجه گفتند م شود؟ نم ك7 تهران در صنعت شهرك است. عمران تومان پانصدهزار متر كه بود زده فناور خدمات مركز ساختن شيك خاطر به بود داده ساخت نه7هز تومان است عمران ا7 ها بودجه كه دانيد م ساختمانش. پژوهش بودجه نيست معلوم وسط ن7ا و جـار ا7 b7تعر عمران ا7 د7با را پژوهش بودجه كجاست؟ اش جار در نطور؛آ كه اش عمران . جار ا7 كرد

از را متخصص ــك بار ك در تا م كرد دعوت تاليا ا صنعت ها خوشه بحث در كنــد. ارائــه بحثــ رضو دكتــر هم كنــارش توضيحات كه گذاشتيم را بعد بدهد. را لازم تكميل خارج مهمان آن جلسه از پروفسور كه شما گفت م را من چرا د دار را رضــو

د؟! ا كرده دعوت

پژوهشی مخارج و تـجـارب جنس از بيشتر م7گو م مـن چـه آن فضا در كه واقعيات مطالعات. تا است مشاهدات بررس با د7با و دارد وجود ما دانشگاه و پژوهش اول مقوله پرداخت. اصلاحش و تحليل به تر عالمانه در گفت شود م دانم نم است. پژوهش مخارج گر7د لااقل اما نه؛ ا7 مواجهيم فساد ك7 با مقوله ن7ا ها بودجه مواجهيم. ناكارآمد از فراتر چيز با ك7 هم رهبر شود. م ع7توز بد شدت به پژوهش ههابودج ش7افزا بر ما گرچه كه داشتند تأكيد بار مخارج همين اما م،7دار تأكيد درصد ٣ تا پژوهش كم مبلغ باشد درســت هوربـهـر با اگـر فعل

نيست. بودجه به تا ـم 7 دار كه شكاف از بحث در معمولاً شود م فراموش نكته ن7ا برسيم، پژوهش مطلوب من باشد. درست د7با هم فعل بودجه از استفاده كه ههابودج تخصيص در تدبير ب از 7ها نمونه به

نم.? م اشاره پژوهش سه نيرو و دفاع ، كشاورز جهاد ها تخانه وزار حجم ن7بيشتر كه هستند پژوهش پر وزارتخانه bمختل محصولات رو جهاد دارند. را تحقيقات گندم ا7 برنج مثلاً دارد، تحقيقات جداگانه مراكز ناميده تحقيقات ستگاه7ا كوچكتر مراكز غيره. و تحقيقات ستگاه7ا ك7 مراكز، ن7ا از ك7 شوند. م تعيين و خرما نژاد اصلاح برا بود طبس در خرما شود م كشت منطقه در بهتر 7خرما نوع چه كه ن7ا شود. تعطيل مركز ن7ا بود شده گرفته تصميم . ... و قرار و دارد بودجه مشكل گفتند چرا، م7پرسيد وقت خودگردان دولت، ساز xكوچ راستا در است شان7رو كه بود شده كاشته خرما انواع تعداد شود. اقتصاد بهره ها ن7ا محصول از و شود تحقيقات

شود. خودگردان تا برد شد نم چندان ربنا7ز گفتند اسـت؟ چقدر اش بودجه م7پرسيد تومان ميليون بيست فقط است؛ شده ساخته كه بيست خاطر به خواهيم! م سالانه جار نه7هز شود تعطيل مركز ن7ا خواست م تومان ميليون شبكه چون شود نابود طبعاً هم اسنادش همه و ما شود. منتقل تجارب كه نيست كار در تحقيقات مبلغ ن7ا نيست. چيز تومان ميليون بيست م7د7د دانشگاه استاد ك7 به تهران در كه است پژوهش ك7

كند. ارائه را كار نفره ك7 تا دهند م دانشگاه، و صنعت پيوند جهت پيش سال ن7چند از هادپژوهشك تهران معروف ههادانشگا از ك7 در 7اجرا سازمان ك7 و دانشگاه آن بين مشترك كلنگ كه ن7ا از قبل بـود. شده تأسيس صنعت بود؛ شده ده7خر ش7ههادستگا شـود، زده مركز بعضاً كه ... و دقيق گير ه انداز گران ههادستگا بود، شده ساخته مركز ساختمان كه سال ده ط در بود! شده تمام شان گارانت اما بودند نشده باز هنوز ضرورتاً كه بود نشده دقيق بررس كه ن7ا ضمن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.