!؟« تقاضا » كدام،« عرضه » كدام

وتوليد دانش ارتباط )ها چالش بررس ش اند هم

Rasad - - Front Page -

ننده توليد از دانش، ان جر جاد ا بعد بحث انادا. ا در ما برنامه عن است. دانش ننده مصرف به دانش ننده عرضه از دانش دادن ان جر برا نوآور نظام است؟ شده ز ر طرح چگونه آن ننده مصرف به آن س دهد م اجازه ها دانشگاه ادار نظام ا آ مثلا دانش ا دارد را صنعت واحدها ت ر مد تجربه ه ها محيط در است، رده سب صنعت دل از را استاد ه است مرسوم چقدر ا ند؟ س تدر علم چه ا ند؟ پيدا ورود توليد واحــد به دانشگاه شده جاد ا دانش تبادل برا بازارها و ها قالب قانون هيچ در موارد چنين است؟ گرفته لUش و

است. نشده بين پيش مهندس خانم ه آخر قسمت ن ا :)سخدر تر3د ه است فناور و علم ها gپار به مربوط فرمودند

هستند. جلسه ب غا هم ها آن دانش هماهنگ ها انون به داوود تر د آقا علم معاونت در ها انون ن ا ردند. اشاره صنعت و اگر ه است ن ا سوال است. گرفته لUش فناور و شور اجرا ت ر مد سطح ن تر عال در باشد قرار شود، انجام توليد و دانش تعامل بهبود برا فعاليت انون خدمات، ا محصولات "ت "ت بـرا د با

شود؟ جاد ا صنعت و دانش ارتباط ها صحبت پيرو را مطلب " اول : وسف تر3د حدود انقلاب اول از ما م. بگو نيان بحر مهندس ا " اگر م. ا داشته نفت درآمد دلار ميليارد هزار علم ز مرا ا دانشگاه به رقم ن ا از درصد دهم دو ه ا نقطه ن ا در الان ما شد، م ر سراز پژوهش تصميم ٢٠٠٦ سال از هندوستان م. نبود هستيم، موضوع ن ا به را ش درآمدها از درصد دهم سه گرفت جاد ا شور ن ا صنعت در ه تحول دهد. اختصاص دهد م نشان تجربه د. د وضوح به شود م را شد پژوهش است، بوده مال ت حما و پول جا هر ه ستاد همين مثلا است. رسيده نتيجه به علم ار و نداشتيم، گفتن برا حرف هيچ علم ن ا در ما نانو، در ه م ا رسيده جا به ستاد ن ا انداز راه با اما شده ارائـه مقالات درصد ٥٠ از بيش حاضر حال بخش است. ران ا از الملل بين ها نفرانس در مال ها مشوق همان از ناش موضوع ن ا عمده ها دانشگاه برخ در است. دولت ها ت حما و هزار ٢٠ از بيش دانشگاه استاد " شور، از خارج چطور؟ ـران ا در اما ند. م افت در حقوق دلار برا آمــوزش بر هم ــران ا در استادان ار عمده شما، به پاسخ در اما اسـت. شده ز متمر آمـوزش ارها سطح در جمهور است ر معاونت از انتظار آن از رUف يتUمال قانون است. بنياد و اساس

ند.Uب تعقيب د با دولت ه است مسائل در پژوهش ز3مرا ه3 رسد نم نظر به دولت )ها ت حما به سطح ن ا تا شورها3 گر د پژوهش ز3مرا شورها،3 گر د در ا آ باشند. وابسته عرضه ق طر از ا شود م مال تامين دولت محل از ت3مشار راه از ا توليد بخش به آن فروش و علم نند؟3 م سب3 درآمــد صنعت، بـا تنگاتنگ "م به منابع ن ا دو هر نيان: بحر مهندس

د. آ م علم ز مرا ادم دارد. وجود منابع ن ا دو هر : وسف تر3د ز مر با انگلستان، در تحصيل زمـان در هست مجموعه ن ا شدم. آشنا "سرامي تحقيقات نام به فعالان و دانشگاه تجربه با استادان از نفر پنجاه حدود از بخش بود. رده جمع هم دور را "سرامي صنعت بود. شده ارائه دولت ق طر از آن تسهيلات و اناتUام سنت ع صنا و صنعت ها واحد تمام به ز مر ن ا توليد ، شگاه آزما ، علم خدمت "سرامي ه بـود شـده باعث ـن ا رد. م ارائــه الUنيUت و نيازها خودشان نباشند مجبور توليد ها واحد درگير و نند تامين را، شان پژوهش و علم چنين " جاد ا شوند. آن ت ر مد مسائل و ها نه هز همه دانشگاه است. لازم دانشگاه از خارج در ز مرا ه چرا باشد. علم نيازها پاسخگو تواند نم جا در اد ز مسائل با ران، ا در خصوص به ها، دانشگاه يتUمالمسئلهبعدبحثهستند.درگيرآموزشحوزه ط شرا در دولت ه دهد م نشان ها فعاليت ن ا موضوع ن ا به دادن سامان برا اف انگيزه فعل همان در معمولا ها فعاليت ن ا چون اما دارد، را واقع موثر تواند نم شود، م ]متوق اوليه مراحل در د با استادان اب ارز برا ها شاخص شود. توليد در ده ا صاحب استادان بين ه شود گرفته نظر تفا ا دانشگاه در علم ار به صرفا ه استادان و پانزده من باشد. داشته وجود ها تفاوت نند، م انگيزه ن ا و دارم فعاليت دانشگاه در ه است سال

بينم. نم دانشگاهيان در را صنعت و توليد به ورود ارتــبــاط ــارشــنــاســان3 بــرخــ نـظـر بــه دانش و توليد تعامل بهبود )برا دولت در ها دستگاه صنعت، وزارت شود م گفته مثلا است. Iضعي تعاون، وزارت مثلا و علوم وزارت تجارت، و معدن موضوع ن ا تحقق )برا را لازم )ارQهم آن رفاه و ار3 تعامل توسعه )برا مدون برنامه دولت ا ندارند.

چيست؟ باره ن درا نظرتان ندارد. توليد و دانش برا ه نم م رUش را خدا : عليرضا مهندس جمع هم دور بنيان و اساس ، جد موضوع " موضوع ـن ا خـلاء شـدت به روزهــا ـن ا ـم. ا شـده نم اشاره موضوع ن ا به د با اولا شود. م احساس در است. نشده ] تعر هنوز شور نوآور نظام ه و ها آن نقش و ها دستگاه جا ه است نظام ن ا ن تدودرماشود. ممشخصشور " ها ت اولو در م. ا ردهUن ط را لازم مراحل هنوز نوآور نظام برا ت حما ها روش پنجم برنامه قانون ن تدو وزارت در است. شده ده د توليد و دانش تعامل بهبود ت حما برا را مباحث هم تجارت و معدن صنعت، ت حما دانشگاه، و صنعت ارتباط دفاتر مثلا م. ا ده د "ترونيUال طـرح و خــودرو طـرح ن، نو ع صنا از از دام هر وقت اما هاست. ت حما ن ا جمله از لازم گاه جا ه بينيم م نيم، م بررس را ها ن ا را خاطر ت رضا ن ا وقت هيچ و م ا ردهUن سب را گرفته قرار نظام ن ا از درست جا در ه م ا نداشته شور در نوآور مل نظام ن تدو موضوع لذا باشيم. ها برنامه قالب در د با شود. شروع مجلس از د با ده د موضوع ـن ا بــرا جا شور " استراتژ دانش، صادرات برا نانو دانش توليد ا آ مثلا شود. مسلما نه؟ ا گيرد م قرار نوآور نظام ت اولو در اول وهله در دانش ن ا ننده مصرف ران ا ع صنا اروپا ا استU اآمر نانو دانش ننده مصرف نيستند.

قابل حد تا تواند م مسئله )ليد3 نفعان )ذ و گران باز تعامل و شــ اند هم اگر خصوص به بينجامد. آن از تر دقيق I تعر ارائه حداقل ا لQمشــ حل به قبول ارتباط» .باشد افته ز3تمر ارتباط و تعامل با مرتبط مســائل محور بر خود ، شــ اند هم ن ا )ليد3 گران باز نيست. مستثن قاعده ن ا از نيز «ميان ن ا در دولت نقش و دانش و توليد )نهادها و توليــد، عرصه فعالان مرتبــط، دولت )ها خانه وزارت تــوان م را مســئله ــن ا برگزار آنان حضور با را )ا جلسه تا م شد آن بر ،)رو ن ا از دانست. دانشگاه و پژوهشــ مانع اولين ، شــ اند هم )برگزار از پيش اما م. بگذار بحث به را مســئله )محورها و نيم3 فردوس دانشــگاه ندگان نما رد:3 غافلگيرمان و داد نشــان رخ توليد و دانش موثر ارتباط بسيار، )پيگير وجود با خراسان استان )فناور و علم fپار و جامعه) و دانشگاه ارتباط دفتر( شد ن ا نبرد. جا به راه هم آزاد دانشگاه از دعوت )برا )پيگير نشدند. حاضر جلسه در نيان بحر محمد سيد مهندس م: رد3 دنبال عرصه ن ا دوستان گر د با را ش اند هم ه3 امور معاون( عليرضا مهندس خانم ار3ســر ران)، ا اتاق لان3 اقتصاد ميســيون3 رئيس( عامل ر مد دانشگاه، استاد( وسف عباس تر3د تجارت)، و معدن صنعت، سازمان ع صنا ابوالقاسم مهنــدس ايران)، سراميك انجمن مديره هيئت رئيس و مشــهد لعــاب مجموعــه قائم( بخش زدان عبدا... مهندس تجارت)، و معدن صنعت، سازمان معدن معــاون()باقر ( )سخدر تر3د ، چشمه) ران ا ت3شــر عامل ر مد و لاستي پارت ارخانجات3 گروه مقام رعامل مد و دانشگاه استاد()داوود تر3د مشهد)، دانشگاه جهاد ن ارآفر3 ز3مر ر مد

دلسا) صنعت نان ت3شر

دارند صنعت در توسعه برا راهبرد ها دولت ا آ ه را مسير ه گفتم بحث شروع باب از را ن ا خير. ا

نيم. مشخص ارتباط ش افزا راستا در دولـت :)داوود تر3د و دانش هماهنگ ها انون دانشگاه، و صنعت فناور و علم معاونت مجموعه ر ز در را صنعت از بيش اسـت. ـرده ز ر طرح جمهور است ر و است شده فعال اخير سال دو در انون شصت ارتباط ن ا جاد ا انگيزه دولت ه دهد م نشان ن ا همان دارد، وجـود ه اساس لUمش اما دارد. را شود م باعث ه اسـت ادار ها راس بورو برنامه مثلا شود. رها ار ميانه در ها فعاليت نگونه ا و دانـش ها انون ا شاورز جهاد راهبرد با معمولا اما شود، م آغاز بالا انگيزه " با صنعت استه آن اهميت از زمان گذشت ا ها ت ر مد تغيير موضوعات ن ا به دولت ورود گر د عبارت به شود. م دولت نگرش د با هم دانشگاه بحث در است. مقطع نگرش ند. تغيير علم نهاد ن ا به نسبت جامعه و داند. م علم توليد به ]موظ را آن دانشگاه به ج را آن امثال و علم متون س تدر حد در علم توليد اگر گفت توان م ل در رسد. نم جا به ار باشد، صنعت، و دانش هماهنگ ها انون انــداز راه امثال و عمل، تا علم و بها شيخ ها جشنواره شروع سوال با را بحث بدهيد اجازه خصوص در دولت )ها تلاش شما نظر به نيم.3 سطح چه در دانشگاه و صنعت ارتباط جاد ا

نيد؟3 م اب ارز چگونه را حاصله ج نتا و است قالب در دولت د معتقد شما نيان: بحر مهندس ند. م دنبال را بحث ن ا راهبرد برنامه " ن ا در دولــت ـه اســت ــن ا شما صحبت فــرض اما است. رده صرف را اد ز ها نه هز خصوص در را داخل ناخالص توليد درصد چند نون تا دولت ه م بگو خواهم م من است؟ رده نه هز پژوهش اختصاصموضوعن ابه اد زنه هزدولتمتاسفانه ها فناور در ا نه هز هم اگـر اســت. نــداده گر د بحث است. هدف ب شود، م صرف راهبرد به دولت و صنعت دانشگاه، به د نبا ه است ن ا هم به رهبر معظم مقام نيم. نگاه ا ره جز صورت اگر ند فرما م و نند م اشاره علم جامع نقشه نخواهد حاصل ا نتيجه نباشد، علم جامع نقشه و توليد، و دانش ارتباط برا جامع نظام ا آ شد. دارد؟ وجود شود انجام خواهد م ه ها پژوهش برا ا خواهد م آموزش برا را آموزش دانشگاه ا آ برا آموزش ما، آموزش نظام در پيشرفت. و توسعه فرض به رسيد. نخواهد هم جا به و است آموزش ببينيم د با بدهيم، سامان توسعه برا را آموزش ه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.