نيان بحر ايران) بازرگاناتاقلان3اقتصادميسيون3رئيس(

Rasad - - Front Page -

هزينه دولت متاسفانه كه بگويم خواهم مى من اسـت. نداده اختصاص موضوع اين به زيادى راهبردى هاى فناورى در اى هزينـه هم اگـر هم ديگر بحث است. هدف بى شود، مى صرف دولت و صنعت دانشگاه، به نبايد كه است اين معظم مقام كنيـم. نگاه اى جزيـره صـورت به و كنند مى اشاره علمى جامع نقشـه به رهبرى نباشـد، علمى جامـع نقشـه اگـر فرماينـد مى

شد نخواهد حاصل اى نتيجه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.