عليرضا تجارت)ومعدنصنعت،سازمانع صناامورمعاون(

Rasad - - Front Page -

مباحثى هم تجارت و معدن صنعت، وزارت در ارتباط دفاتر مثـلا ايم. ديده حمايت بـراى را نوين، صنايـع از حمايـت دانشـگاه، و صنعـت اين جمله از الكترونيك طرح و خـودرو طرح ها اين از كـدام هر وقتى اما هاسـت. حمايت لازم جايگاه كه بينيم مى كنيم، مى بررسـى را رضايت اين وقـت هيچ و ايم نكرده كسـب را اين از درستى جاى در كه ايم نداشته را خاطر

باشيم گرفته قرار نظام

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.