)سخدر مشهد) دانشگاه جهاد ن ارآفر3 ز3مر ر مد(

Rasad - - Front Page -

به وابسته رشد مركز و فناورى هاى پارك حيات كه هايى ايده تعداد نه است، دولتى هاى بودجه ارتباط حوزه در كند. سازى تجارى است توانسته استراتژيك سردرگمىيكدچاردانشگاهاصنعتب ، توليد ارتباط، ايـن راهبردى مدل در هسـتيم. دارد. وجود باورها و ها ارزش و محيط دانشگاه، است. نگرفته شكل يكپارچه ما كشور در مدل اين محيط و دانشگاه ، ها ارزش توليد، حركت جهت

يستهمگران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.